Home

Kemphanen in Friesland

De kemphaan, een bijzondere doortrekker, is momenteel te zien in de plas dras gebieden op Skrok en Skrins. Kom kijken! Leuke waarneming. Boswachter Simon de Winter is enthousiast over de tientallen kemphanen die half april over de Friese weidevogelgebieden trekken Momenteel vindt er een uniek gebeuren plaats op een paar plekken in Fryslân. De kemphanen zijn terug en dat betekent in deze tijd dat er wordt gebaltst, een prachtig schouwspel. De mannetjes maken op de baltsplaatsen de vrouwtjes het hof door hun mooi gekleurde kragen op te zetten. Ze intimideren hiermee de andere mannetjes en gaan indien nodig het. Kemphanen vooral in Friese binnenland. In 2015 worden in samenwerking met Altenburg & Wymenga zo volledig mogelijk alle slaapplaatsen van Kemphanen en andere steltlopers geteld. De eerste resultaten laten zien dat de grootste groepen in het binnenland zitten Tot nu toe (tussenstand 31 maart 2015) zijn er in Fryslân op een paar plekken rond de 1000 Kemphanen gezien. De grootse groep zat in De Witte en Swarte Brekken (1181 op 27 maart), met daarnaast ook mooie groepen op Gouden Bodem (1064), Blaugerzen (1000) en de Alde Feanen (965)

Brands: Varilight, Hager, Timeguard, Dimplex, Crabtree, Knightsbridg

Tot ongeveer 2000 werden in Friesland in het voorjaar aantallen van 50.000 Kemphanen geteld. Sindsdien zakte dit tot minder dan 10.000. Kemphanen die voorheen via Nederland naar de noordoostelijke broedplaatsen trokken, blijken dit in toenemende mate te doen via pleisterplaatsen in Oost-Europa Aspecten die behandeld zullen worden, zijn onder meer de variatie in de aanwezigheid van kemphanen met kleurringen in Friesland, het opvetten in Friesland, de habitatvoorkeur in Friesland, de rol van agressie op de baltsblaats en de interactie tussen onafhankelijken en satellieten aldaar Op trek hoogste aantallen in maart-april en in juli. Grote concentraties in Friesland (voorjaar). Overwinteraars concentreren zich met name in Zeeuws-Vlaanderen. In Europa. Kemphanen broeden hoofdzakelijk in de boreale en subarctische klimaatzones: van Engeland, via Scandinavië tot aan de Beringzee en op de Siberische toendra's

Recent zijn er gelukkig wel een paar nieuwe broedplekken ontdekt, zoals in gebieden met natuurontwikkeling in Groningen, waaruit blijkt dat kemphanen bij geschikt beheer kunnen terugkeren. Een goed voorbeeld van het creëren van geschikt leefgebied voor kemphanen is een weilandencomplex in eigen beheer van boer Murk Nijdam in Wommels (Friesland) De kemphaan is in deze provincie nagenoeg uitgestorven als broedvogel. Jaarlijks wordt er hooguit een handvol nesten ontdekt. Hoe anders was dat een halve eeuw geleden, toen hier soms tot wel 100. Natuurmonumenten probeert het de overgebleven kemphanen in Friesland naar de zin te maken. Volgens de beheerder van Natuurmonumenten in zuidwest-Friesland is de landbouw te onvriendelijk geworden en te weinig geschikt voor kemphanen. Hij verwacht wel veel van de komst van nieuwe natuur voor weidevogels in het gebied Deze vreemde genderdiversiteit van kemphanen komt, voor zover we weten, bij geen enkel ander dier voor. En het heeft heel lang geduurd voordat deze curiositeit werd ontdekt. Het begon zo'n beetje hier bij mij 'om de hoek', in Friesland, ruim vijftien jaar geleden Jarenlang zag ik kemphanen op doortrek in vooral Friesland. In het Lauwersmeer heb ik er weleens tweeduizend bij elkaar geteld, maar tussen 2000 en 2010 is hun aantal met zeker 80 procent gekelderd

Friesland is de kleedkamer, de vestiaire van de kemphaan. In de winter is het een muisachtig vogeltje. Hier maakt hij nieuwe, kleuriger veren aan rond de kop, in de kraag en op de rug.' Kemphanen Philomachus pugnaxtijdens hun trek van Afrika naar de broedgebieden een tus-senstop in Nederland, voornamelijk in Zuidwest-Friesland (Wymenga 1999, Wymenga 2000, Jukema et al.2001). Het jaarlijks terugkerende fenomeen maakt duidelijk dat het Friese weide-gebied kwaliteiten heeft die aantrekkelijk zijn voor Kemphanen Zuidwest Friesland is in west-Europa een van de belangrijkste doortrekgebieden. Het is vooralsnog onduidelijk waar de door Nederland trekkende kemphanen precies naar toe gaan om te broeden en welk deel van de mondiale broedpopulatie we hier in Nederland waarnemen

Vangsten De Kemphanen zijn door verschil­ lende ringers gevangen rond de plaatsen Gaast, Workum en Hindeloopen in de ZW-hoek van Friesland. Hier foerageren in het voorjaar grote aantallen in graslandpolders, met veel vliegbewegingen van en naar de IJsselmeer­ kust, die gebruikt wordt als slaap-en pleister­ plaats. De Kemphanen zijn gevangen met ee aan de weilanden in West-Friesland. Die beschrijving laat zien wat het probleem is. Doortrekkende kemphanen foerageren het liefst in vrij natte, kruidenrijke weilanden. Maar dit soort weilanden is er eigen-lijk nauwelijks meer: de meeste weilanden in Zuidwest-Friesland zijn monotone raaigraslanden met lage waterpeilen. Raaigraslande In Friesland trekken inderdaad veel meer hanen dan hennen door, in doortrekgebieden in Oost Europa worden Kemphennen willen wat anders: weilandkeuze van doortrekkende Kemphanen in het voorjaar in Zuidwest-Friesland Tijdens de voorjaarstrek maken grote aantallen Kemphanen een tussenstop in Zuidwest-Friesland

Resultaten van een onderzoek in het voorjaar van 2003 naar het graslandgebruik en foerageergedrag van doortrekkende kemphanen in polders in de Zuidwesthoek van Friesland. Van een groot aantal weilandpercelen werden de eigenschappen gescoord en de aantallen kemphanen geteld, om de factoren die van invloed zijn op het weilandgebruik van kemphanen te bepalen Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto's met meer dan 60% af. In Friese natuurgebieden zoals Skrok, Skrins en de Lionserpolder voelt deze bedreigde weidevogels zich nog thuis Vangsten De Kemphanen zijn door verschil- lende ringers gevangen rond de plaatsen Gaast, Workum en Hindeloopen in de ZW-hoek van Friesland. Hier foerageren in het voorjaar grote aantallen in graslandpolders, met veel vliegbewegingen van en naar de IJsselmeer- kust, die gebruikt wordt als slaap- en pleister- plaats. De Kemphanen zijn gevangen met ee

Het gaat waarschijnlijk om enkele duizenden vogels: maar liefst 16% van alle teruggemelde, gekleurringde kemphanen is een of meer keer in het winterhalfjaar in West Europa gezien. Die verblijven dan in Oost Engeland, Bretagne, België (Bourgoyen nabij Gent), de Zeeuwse delta, Zuidwest Fryslân en op Texel Honderden grutto's, tureluurs en kemphanen in Potskar-Sud. De afgelopen weken was het een kakofonie van weidevogelgeluiden. Honderden grutto's, nieuwe broesseizoen en dienen de natte graslanden als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun broedgebieden in Friesland en andere provincies opzoeken. Kemphaa Kemphanen zijn dus in staat binnen één generatie migratieroutes te verleggen, een nieuw inzicht dat de huidige consensus dat migratieroutes genetisch zijn vastgelegd tegenspreekt. De snelle veranderingen zijn consistent met het ontbreken van genetische populatiestructuur in kemphanen van Friesland tot de Bering Straat

Waar zijn de kemphanen gebleven in Nederland

Bijtankenin Fryslân Verreweg de meeste Kemphanen broeden Scandinavië en Rusland, vooral Siberië. In dewinterperiode is een verhoudingsgewijs klein aantal mannetjes aanwezig in West-Europa, terwijl degrotemassa dewinterdoor-brengt in West-Afrika (Senegal en Mali).Op devoorjaarstrekkomengro-te aantallennaar Fryslan. Vooral de Zuidwesthoek. Friesland, waar het tijdelijk hoofd-kwartier van het RUG-onderzoek naar trekkende kemphanen en grutto's is gevestigd, gaat de tele-foon. De onderzoekers zitten al in het veld, want er zijn kemphanen gevangen. De nieuwe bestemming is de Workumerwaard, een pol-derstrook langs de IJsselmeerkust ten noorden van Workum Naast Fryslân zijn er meerdere belangrijke pleisterplaatsen voor kemphanen bekend; de twee voornaamste zijn de Pripyat-delta in het zuiden van Wit-Rusland, en wat verder naar het oosten, de Sivash, op de Krim (Oekraïne)

Friedland - Door Chimes, Bells & Buzzer

  1. Eindhoven Kemphanen heeft zich ten koste van Heerenveen Flyers-2 geplaatst voor de finale van de eerste divisie play-offs. Zaterdagavond werd op Brabantse bodem in overtime met 5-4 gewonnen. Zondag in Friesland zegevierden de Eindhovenaren met 1-2
  2. Tekst Hans Peeters Foto's: Rob Blanken, Lubbert Boersma, Jappie Seinstra, Douwe Struiksma, Marten F. de Vries, Willem de Wolf en Hans Peeters Het broedseizoen 2021 op Gruttoland is ten einde. Eerder berichtten we al over grutto, kievit, tureluur, scholekster, eenden, kluut en visdief. Ditmaal hebben we het over de overige broedvogelsoorten. Daarbij zien we verrassende en opmerkelijke.
  3. der dan 1500. En we zijn nu al weer vijf jaar (1983) later. De kemphaan ziet u dus bijna niet meer, en toch bevindt zich de meerderheid in onze provincie Friesland
  4. Kemphanen onze meest bijzondere en excentrieke weidevogels. Een groep voornamelijk mannetjes in het zomerkleed vloog vlak langs een weidevogelhut nabij natte weilanden in Friesland
  5. dere mate pleisteren de kemphanen ook in Noord-Holland
  6. Kemphanen zijn vooral bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, Het gros van de Nederlandse kemphennen broedt in graslandreservaten in Friesland, Groningen en Noord-Holland. » Terug naar het overzicht. Eigenschappen Status. Jaarvogel

Uit:Twirre natuur in Fryslân Jaargang 23, 2013, nummer 2. De Kemphaan - Hoants - geldt als één van de meest bijzondere en karakteristieke weidevogels van Fryslân. Nog tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren op veel plaatsen in het voorjaar baltsende Kemphanen aanwezig, en in het begin van de vorige eeuw was de soort zelf Het gevecht der kemphanen in de arena is nog slechts op een paar plekken in ons land min of meer te zien. Alleen in Friesland en Noord-Holland komen ze nog als zeer zeldzame broedvogel voor. De kemphaan is een fascinerende steltloper Kemphanen versus Slechtvalk. door: Ana Buren. 25 april 2008. Skrins is een gebied van honderd hectare en ligt aan een oude zeearm midden in de Greidhoeke in het centrum van Friesland. De kwel maakt het bestaan mogelijk van schorrezoutgras, goudknopje en schijnspurrie, namen als uit een sprookje

In de loop van de jaren negentig is de Kemphaan als vaste broedvogel rond de Groote Wielen verdwenen. Een ontwikkeling die zich in geheel Nederland heeft voorgedaan. Een enkel onderweg bevrucht vrouwtje wil hier en daar in Nederland nog incidenteel tot broeden komen, zoals in 2016 in de Binnemiede gebeurde, maar daar blijft het ook bij Glasvezelruzie loopt hoog op: provincie wil met kemphanen om tafel. De provincie maakt zich zorgen over de heftige strijd om de aanleg van glasvezel. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil met de. Over schapen tellen, broedende kemphanen en ijsvogels. door Gerard Westerhuis, Danny Gerrets en Marcel Franken. heb ik in Noord-Holland zo'n honderd MAS-telpunten geteld en daarnaast nog een paar vrijwillige punten in Noordwest Friesland voor mijn rekening genomen

De ijshockeyers van Eindhoven Kemphanen hebben zaterdagavond Friesland Flyers verslagen. Dat is de nummer drie van de competitie. Kemphanen won met 4-1 Geplaatst door Thomas Kamphuis 10 mei 2021 Geplaatst in Natuur Tags: aankopen grond voor weidevogels, Agrarisch Natuurfonds Fryslân, boerenlandvogelboer, Friesland, gruttoboer, Gruttoland, kemphanen, Murk Nijdam, red de grutto, red de weidewogels, skriezeboer, weidevogelbeheer, weidevogels, Wommels Laat een reactie achter op Natuurblog 8 maart. Je schijnt kemphanen het hele jaar in ons land te kunnen zien, met de hoogste aantallen in maart-april en in juli. Tijdens de trek kunnen ze overal opduiken, maar echt grote concentraties zijn in het voorjaar vrijwel voorbehouden aan Fryslân. De kleine aantallen overwinteraars concentreren zich met name in Zeeuws-Vlaanderen

Tientallen kemphanen in Friesland - Vroege Vogels - BNNVAR

Baltsende kemphanen op Skrok Natuurmonumente

pleisterende Kemphanen snel in gewicht toene- men en er de intensieve rui naar het broedkleed doormaken. In het voorjaar van 1998 is een se- rie van integrale tellingen van slaapplaatsen van Kemphanen uitgevoerd. In dezelfde periode zijn in Friesland veel Kemphanen gevangen (fi- guur 1). De combinatie van tellingen en vangst Een mens kan iedere dag besluiten een nieuw leven te leiden. Voorpublicatie Petra Possel schreef een nieuw boek over haar leven in Friesland: Alles gaat over. 24 juni 2021. Leestijd 6 minuten

Aantal getelde Kemphanen op slaapplaatsen in Fryslân in het voorjaar van 1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2008, 2011, 2015 en 2019. Zowel in 2015 als in 2019 lag het zwaartepunt langs de IJsselmeerkust en in het centrale merengebied van de provincie. De Bocht van Molkwar, It Soal e TWIRRE natuurin Fryslan 217 jaargang16,nummer5:ThemanummerSteltlopers BroedendeGrutto's en doortrekkende Kemphanen Eenoverzichtvandeeersteresultatenvan lopend. Pommeranten (ambassadeurs) steunen ANF Bekende Friezen geven openlijk steun aan het werk van Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Frylân (ANF). Zij hebben zich verbonden aan ANF als pommerant. Pommerant is de Friese benaming voor ambassadeur. Zij verklaren enthousiast dat zij 'vierkant achter de weidevogel' staan en dat zij ook 'bouwen aan Gruttoland'

Kemphanen vooral in Friese binnenland Sovon

Baltsende kemphanen op Skrok. Deze dagen is het drukker dan anders in de vogelkijkhut op het Friese Skrok bij Wommels. Als één van de weinige plekken in Nederland kun je hier momenteel baltsende kemphanen zien. Een zeldzaam schouwspel! Wil je het zien? Kom dan snel langs, want voordat je het weet is het weer voorbij Natuurblog 1 mei 2021. Geplaatst door Thomas Kamphuis 3 mei 2021 3 mei 2021 Geplaatst in Natuur Tags: Friesland, kemphaan, kemphanen, Skrins, Skrok, weidevogels. Soms duurt het 40 jaar voordat je een vogel ziet, die altijd al tot de verbeelding sprak. Ik herinner mij, als 11, 12 jarige een vogelboek, waarin uiteraard ook de kemphaan in vermeld. Jukema,J.,E.Wymenga&T.Piersma 2001.Opvetten en ruien in de Zuidwesthoek:kemphanen Philomachus pugnax op voorjaarstrek in Friesland.Limosa 74:17-26. Jukema,J.&Piersma.2001. The Possible Extinction of a Temperate and Southwesterly Wintering Population of Pacific Golden Plover Pluvialis fulva.(manuscript) voor Au In het laatst verschenen nummer van het Nederlandse ornithologische wetenschappelijke tijdschrift ARDEA publiceren Lucie Schmaltz e.a. een analyse van een langjarige serie waarnemingen aan de verspreiding van kemphanen in Zuidwest Fryslân. Er is in deze jaren sprake van een achteruitgang van kemphanen die op weg zijn naar het noorden Deze kaart laat het zien: hier heeft de wolf al schapen gedood in Drenthe, Friesland en Groningen . Michel Brandsma • 18 december 2020, Kemphanen Westerwolde na vakantie weer om tafe

Doortrekkende Kemphanen in Fryslân, een tussenstand Sovon

Sondeler Leien. Natuurgebied de Sondelerleien ligt Gaasterland. Het binnenmeertje en is waarschijnlijk ooit ontstaan door een dijkdoorbraak van de vroegere Zuiderzee. Binnenschippers gebruikten het eerder als vaarroute. Dit veengebied bestaat uit weilanden, rietvelden, dichte struikgewassen en bos. Een geliefde plek in de natuur waar vogels. Kemphanen en Scholeksters aanwezig. Grutto's kwamen toen al weer naar de slaapplaats. Discussie In 2011 zijn in Fryslân voor de vijfde keer 'op rij' voorjaarstellingen van slaapplaatsen van steltlopers georganiseerd. De resultaten over de jaren geven een steeds beter inzicht in de doortrekpatronen CNV roept kemphanen in kinderopvang op: 'Sluit cao-deal' Vakbond FNV Zorg & Welzijn en de werkgevers in de kinderopvang moeten een serieuze poging gaan doen om hun cao-conflict op te lossen. Mijn eerste kemphanen Geplaatst op 9 mei 2019 - 11:06 door Jan K. alias Afanja Goh alleen Jetske durfde het op basis van mijn vorige logje aan om een gokje te wagen dat ik kemphanen had gezien Kemphanen houdt de aansluiting. Eindhoven Kemphanen boekte zaterdagavond in eigen stadion een 5-2 zege op provinciegenoot Tilburg Trappers. Captain Bob Teunisssen zorgde voor de Friesland Flyers boekte een eenvoudige 4-10 overwinning in en tegen Amsterdam

Sovon Vogelonderzoek Kemphaa

2 maart Eindhoven Kemphanen heeft zich ten koste van Heerenveen Flyers-2 geplaatst voor de finale van de eerste divisie play-offs. Zaterdagavond werd op Brabantse bodem in overtime met 5-4 gewonnen. Zondag in Friesland zegevierden de Eindhovenaren met 1-2 In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren De Grutto Monitor 2012-2019: De vinger aan de pols van de grutto-populatie met een actueel overzicht van de demografische parameters op basis van langjarig veldonderzoek in Súdwest Fryslân van der Velde, E., Kentie, R., Piersma, T. , Rakhimberdiev, E. & Hooijmeijer, J. , mei-2020 , University of Groningen Vogelbescherming Nederland: bescherming van in het wild levende vogels, vogels kijken, meer vogels in uw tuin, vogelgids en deskundig advies optiek

Súdwest-Fryslân is een lappendeken van natuurgebieden, waarin het thema 'water' centraal staat. Buitenbeentje in dit gebied zijn de Gaasterlandse bossen. En vanaf de IJsselmeerdijk bij Mokkebank heb je dan prachtig zicht op kluten, lepelaars en kemphanen Friesland Holland maakt gebruik van cookies om deze website goed te laten functioneren en het gebruik daarvan te analyseren en te verbeteren. Friesland Holland en derde partijen verzamelen via cookies informatie over uw bezoek aan deze website en over uw persoonlijke interesses, onder meer om aanbiedingen aan te passen aan uw interesses Friesland Flyers heeft de zegereeks voortgezet door ook de uitwedstrijd tegen Eindhoven Kemphanen te winnen. In een rechtstreeks duel om 14 OKT. 201 Investeerder Melrose heeft zijn pogingen om de Britse Fokker-moeder GKN over te nemen nog niet opgegeven. Melrose belooft tot 1 miljard pond (1,1 miljard euro) in het pensioenfonds van GKN te.

Belg redt Fries kemphanen-onderzoek Vogelbeschermin

Book your Hotel in Friesland online. No reservation costs. Great rates Kemphanen zijn bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, De overgebleven Nederlandse kemphennen broeden in graslandreservaten in Friesland, Groningen en Noord-Holland. De reden voor de enorme afname van de kemphaan is het verdwijnen van het favoriete graslandtype Kemphaan kan in Fryslân blijven . 31 Mei 2016 - 09:30. Frysk. Lees voor. Ook het aantal kemphanen dat op doortrek naar het noorden te zien is, is sterk afgenomen. In 2003 waren dat nog 20.000, maar in 2009 waren dat er nog maar 3500

Kemphaan Vogelbeschermin

Je schijnt kemphanen het hele jaar in ons land te kunnen zien, met de hoogste aantallen in maart-april en in juli. Tijdens de trek kunnen ze overal opduiken, maar echt grote concentraties zijn in het voorjaar vrijwel voorbehouden aan Fryslân Ook trekvogels en kemphanen zijn hier te vinden. Bijzonder is het verhaal van het monument, in Fries Ûleboard, dat in het water staat. Hier stond een boerderij met de naam Wolvetinte. Bij een grote storm in 1825 verdween de boerderij in de golven. Ontvang het laatste nieuws, tips en aanbiedingen van Friesland.nl Tijdens de trek in het voorjaar zijn er, met name in Friesland, rond de 10.000 kemphanen te zien (Sovon, 2017). Voor de goede orde: vóór 2000 waren dat er 50.000. De kemphennen vliegen meestal meteen door naar hun overwinteringsgebied. De doortrekkende kemphanen komen in april-mei in ons land fourageren. Dat is meteen het pijnpunt Bestand:Baltsende kemphanen-4961693.webm. Afmetingen van deze voorvertoning van het type JPG van dit WEBM-bestand: 800 × 450 pixels Andere resoluties: 320 × 180 pixels | 640 × 360 pixels | 1.023 × 576 pixels. Dit is een bestand van Wikimedia Commons. Onderstaande beschrijving komt van de beschrijving van het bestand daar De provincie maakt zich zorgen over de heftige strijd om de aanleg van glasvezel. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil met de kemphanen om tafel

Waar zijn de kemphanen gebleven in Nederland

De IJsselmeerkust, de vogelkijkhut in de Koaiwaard en de Buismans Einekoai (twee natuurlijke eendenkooien) bij Piaam zijn prima plekken om te genieten van de vogelrijkdom. Een bonte verscheidenheid aan vogels is daar waar te nemen: ganzen, kemphanen, zwarte- en groenpootruiters, lepelaars, kieviten, grutto's en goudplevieren Kleine mannelijke Kemphanen met vrouwelijk broedkleed: bestaat er een derde voortplantingsstrategie, de faar? 2004. Theunis Piersma. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER De ijshockeyers van Eindhoven Kemphanen hebben de competitiewedstrijd tegen Friesland Flyers gewonnen. Het werd zaterdag 5-1. Kemphanen profiteerde volgens optimaal van de slechte start van de.

Eindhoven Kemphanen forward #25 Vladislavs Dobrenkijs (LV

In de lente ziet de wereld er voor veel mensen er een stukje mooier uit. Schepen op het water, ontluikend groen, lammetjes, tulpenvelden, frisse lucht, al deze zaken zorgen er voor dat je zin hebt buiten wat te ondernemen. Wij hebben drie wat minder bekende stukjes Friesland op een rijtje gezet om dit voorjaar in alle rust te kunnen ontdekken In Friesland komen die slechts op een paar plekken voor.'' Kemphanen Westerwolde na vakantie weer om tafel 20:07 Automobilist botst op geparkeerde auto in Hoogeveen Kemphanen komen het hele jaar door in ons land voor, met de hoogste aantallen in maart-april en in juli. Tijdens de trek kunnen ze overal opduiken, maar echt grote concentraties zijn in het voorjaar vrijwel voorbehouden aan Fryslân. De kleine aantallen overwinteraars concentreren zich met name in Zeeuws-Vlaanderen De hut heeft de vorm van een boothuis met ronde boeg. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder scholekster, kluut, gele kwikstaart en bontbekplevier. In het voorjaar zijn er in het Hegewiersterfjild kemphanen te zien en in de winter veel ganzen, smienten en tafeleenden Ook trekvogels en kemphanen zijn hier te vinden. Bijzonder is het verhaal van het monument, in Fries Ûleboard, dat in het water staat. Hier stond een boerderij met de naam Wolvetinte. Bij een grote storm in 1825 verdween de boerderij in de golven. Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland