Home

Follow up schildkliercarcinoom

Schildkliercarcinoom - Follow-up laag risico - Richtlijn

Schildkliercarcinoom - Follow-up niet-laag risico

Follow-up na behandeling van schildklierkanker

  1. Schildkliercarcinoom : Follow-up laag risico. Versie: 2.0, Consensus based 2015-02-16 , Evidence based 2007-06-01 , Verantwoording: Werkgroep richtlijn Schildkliercarcinoom, Type: Landelijke richtlij
  2. follow-up een aparte groep. Deze goed gedifferentieerde schildkliercarcinomen worden in deze richtlijn besproken. De resterende groep schildkliercarcinomen (10-15%) bestaat uit medullair (ongeveer 5-10%) en anaplastisch (ongeveer 6%) schildkliercarcinoom. De behandeling en follow-up van deze tumoren blijft in deze richtlijn buiten beschouwing
  3. Tijdens de controles wordt gekeken of de behandeling effect heeft. Deze controles worden ook wel nacontrole of follow-up genoemd. De onderzoeken die tijdens de controle gedaan worden, kunnen de volgende doelen hebben: heeft de behandeling effect? heb je last van bijwerkingen; is de kanker niet teruggekomen? Controleschema bij schildklierkanke

follow-up van patiënten met gedifferentieerd (niet-medullair) schildkliercarcinoom. Deze richtlijn is totstandgekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma 'Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)' Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Alle medisch-specialistische richtlijnen vindt u op richtlijnendatabase.nl. Verpleegkundige richtlijnen zijn te. 70 anaplastisch (ongeveer 6%) schildkliercarcinoom. De behandeling en follow-up van deze tumoren blijft 71 in deze richtlijn buiten beschouwing. Het medullaire schildkliercarcinoom is weliswaar een 72 gedifferentieerde tumor, maar wordt niet tot de goed gedifferentieerde schildkliercarcinomen gereken

Oncoline: Schildkliercarcinoom : Follow-u

Follow-up Het doel van de follow-up van patiënten met schildkliercarcinoom is het resultaat van de initiële behandeling vast te stellen, eventuele recidieven vroegtijdig op te sporen, instelling op suppressie- of substitutietherapie te monitoren en de progressiesnelheid vast te stellen bij patiënten met persisterende ziekte In totaal waren op 31 december 1980 nog 177 van de 429 patiënten in leven met een mediane follow-up-duur van bijna 9 jaar (spreiding 0,4-31 jaar). Van de 252 overledenen met een mediane overlevingsduur van 10 maanden (gemiddeld 34 maanden, spreiding 0-24 jaar) zijn 177 overleden ten gevolge van schildkliercarcinoom (70), 65 door andere doodsoorzaken (26) en van 10 personen (4) is de doodsoorzaak onbekend Het papillair schildkliercarcinoom is veruit de meest voorkomende vorm van schildklierkanker. Het ontstaat uit de follikelcellen van de schildklier ( papil = 'verhevenheid'). Dit type tumor is goed gedifferentieerd en groeit langzaam. Uitzaaiingen komen niet vaak voor, maar treden vaker op bij jongeren dan bij ouderen Follow -up: echo FNA herhalen na 6 weken tot 3 maanden (op inzicht). Ontslag of, indien gewenst follow-up met echo FNA herhalen na 1 jaar medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom worden in ieder geval ingediend voor het MDO met de academie. Tijdens dit MDO geeft daarnaast het Erasmus M

Hoewel de incidentie van het schildkliercarcinoom laag is (50 per 10 6 personen per jaar), is de frequentie van het vóórkomen van papillair en folliculair carcinoom binnen de totale groep van schildkliercarcinomen hoog, circa 90.1 Slechts voor één andere vorm van schildkliercarcinoom, namelijk het medullaire carcinoom, was tot enkele jaren geleden een tumormarker in het serum aanwezig. Adequate diagnostiek, behandeling en follow-up zijn complex en van groot belang voor het resultaat van de behandeling en de kwaliteit van leven van de patiënt. - Patiënten met een gedifferentieerd schildkliercarcinoom presenteren zich in een groot aantal centra in Nederland, hetgeen de noodzaak van uniformiteit in handelen en behandelen onderstreept Follow up ATC (anaplastische)-Bestaat helaas geen follow up marker -Vaak agressieve presentatie, kan ook diffuus zijn -Primaire behandeling chirurgie en/of RT -Mogelijk behandeling in studieverband. HC... schildkliercarcinoom (TEAMS) Casus: nodus Diagnostiek Stap 1: TSH en FT4 bij HA prikken FT4 is verhoogd De multidisciplinaire werkgroep 'schildkliercarcinoom op de kinderleeftijd' heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de nieuwe Nederlandse leidraad voor de behandeling van gedifferentieerd schildkliercarcinoom op de kinderleeftijd. Deze leidraad is 21 januari 2020 online verschenen en is het resultaat van een goede nationale samenwerking van de academische centra en het IKNL

Schildkliercarcinoom - Algemeen - Richtlijn

INLEIDING Schildkliercarcinoom is een relatief weinig voorkomende tumor met een sterk uiteenlopend biologisch gedrag. Er zijn langzaam groeiende, goed gedifferentieerde varianten met een tientallen Prognostische factoren bij het schildkliercarcinoom: follow-up-gegevens van 429 patiënten | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund Schildklierkanker. Schildkliercarcinoom is een kwaadaardige tumor van de schildklier die per jaar bij ongeveer 600 mensen wordt vastgesteld. De schildklier is een hormoonvormend orgaan in de hals en de stofwisseling in het lichaam ondersteunt. Er zijn 4 vormen van schildklierkanker, de één komt vaker voor dan de ander Sommige goedaardige aandoeningen van de schildklier kunnen de kans op het ontstaan van schildklierkanker vergroten (zoals bijvoorbeeld struma , adenoom , ziekte van Hashimoto ). Jodiumtekort. Onvoldoende jodium in de dagelijkse voeding verhoogt het risico op folliculair en papillair schildkliercarcinoom Dit wordt ondersteund in dit onderzoek , waarin een aantal patiënten aantoonbare thyroglobuline en thyroglobuline antilichamen lieten zien gedurende follow up bij wie dit aanvankelijk niet kon worden gemeten.Thyroglobuline en thyroglobuline antilichamen blijken dus toch een indicatie voor activiteit van de ziekte te zijn, ook bij patiënten bij wie dit oorspronkelijk niet in het bloed te. Tijdens de follow-up kan TSH gestimuleerd thyreoglobuline dienen als een tumormarker (papillair/folicullair carcinoom). Verhoogde thyreoglobuline insinueert een recidief, waarna een totale bodyscan met radioactief jodium gedaan zal worden. Bij het medullair carcinoom kan de calcitonine spiegelbepaling een deel uitmaken van de follow-up. Prognos

Jodium-131 scintigram bij schildkliercarcinoom (follow-up Follow-up postoperatief Indien < 40 jaar doorverwijzen voor genetisch onderzoek. Indien calcitonine-waarden initieel normaal waren, dan éénmalig een pentagastrine-calcitoninetest uitvoeren 6 weken postoperatief Bij een verhoogde basale of gestimuleerde calcitonine-spiegel aanvullend onderzoek verrichten met als doel om remnant tumor aan te tonen middels een 99m-Tc(V)-DMSA. Gezien de complexiteit van zowel de diagnose, de behandeling, en de follow-up van schildkliercarcinoom, worden organisatorische aanbevelingen gedaan om tot kwalitatief hoogstaande zorg voor deze patiënten in Nederland te komen. Evaluatie richtlijn. Eind 2018 zijn de uitkomsten gepresenteerd van de evaluatie van de richtlijn Medullair schildkliercarcinoom Het medullair schildkliercarcinoom is een zeldzame vorm van kanker die ontstaat uit de C-cellen in de schildklier. De follow-up wordt gedaan via het eerder genoemde calcitoninegehalte en CEA in het bloed, en door echografie en CT-scanning

Zie ook de artikelen op bl. 489 en 494. Sinds ruim 10 jaar wordt gebruik gemaakt van bepaling van het thyreoglobuline(Tg)-gehalte in het bloed bij patiënten die behandeld zijn wegens een papillair of folliculair schildkliercarcinoom om na te gaan of zij wel of niet vrij zijn van metastasen. Het unieke van thyreoglobuline is dat dit eiwit, dat een belangrijke rol speelt in d Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Schildkliercarcinoom. De volledige richtlijn kunt u raadplegen op Richtlijnendatabase. Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling, begeleiding en follow-up van patiënten met schildkliercarcinoom De multidisciplinaire richtlijn Schildkliercarcinoom. (link is external) is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met een (mogelijk) schildkliercarcinoom. De richtlijn geeft aanbevelingen over: Diagnostiek. Behandeling De gevonden frequenties van schildkliercarcinoom varieerden van 0 tot bijna 10%. De auteurs concluderen dat het risico verhoogd is en schildkliercarcinoom vooral voorkomt bij patiënten met een palpabele nodus of met een koude nodus op de schildklierscintigrafie Bij medullair schildkliercarcinoom kunnen ook andere symptomen optreden, zoals aanhoudende en niet door andere oorzaken verklaarde diarree, opvliegers en verschijnselen van de ziekte van Cushing. Schildklierkanker heeft over het algemeen geen invloed op de schildklierfunctie

Vier patiënten met een incidentaloom van de schildklier

Patiënten met een medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom moeten altijd in een level 1 ziekenhuis worden behandeld. De follow-up na initiële therapie dient gedurende het eerste half jaar na de ablatie te gebeuren in het ziekenhuis waar de 131I is toegediend in verband met de complexiteit van het bepalen van hoog dan wel laag risico De prognose van gedifferentieerd schildkliercarcinoom is goed, ook als je uitzaaiingen hebt. De kanker kan wel terugkomen, op de plaats waar de schildklier zat of in de lymfeklieren. Daarom moet je regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Een scintigrafie met jodium laat zien of al het schildklierweefsel en de uitzaaiingen verdwenen zijn schildkliercarcinoom bij aanwezigheid van Tg-antistoffen. 11 . Follow-up DTC Behandeling Thyroïdectomie Ablatie met radioactief jodium in de follow-up van gedifferentieerd schildkliercarcinoom en welke andere kwaliteitseisen worden gesteld aan die assays Follow -up: echo FNA herhalen na 6 weken tot 3 maanden (op inzicht). Ontslag of, indien gewenst follow-up met echo FNA herhalen na 1 jaar een medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom worden in ieder geval ingediend voor het MDO met de academie. Tijdens dit MDO geeft daarnaast het Erasmus M D. Follow-up 1) Frequentie De follow-up moet levenslang zijn omdat er soms zeer laattijdige metastasen optreden tot 20 jaar na ontdekking van de tumor. Het 1e jaar gebeurt er een controle om de 3 à 6 maanden, in functie van de TNM-classificatie Nadien jaarlijkse controle. 2) Onderzoeken Bimanuele palpatie van de hals (recidief, adenopathieën)

hoe de follow­up daar kan plaatsvinden. met schildkliercarcinoom moeten echt in een speciaal expertisecentrum behandeld worden, met een kinderen-docrinoloog als hoofdbehandelaar en, naast het multi-disciplinaire team, ook een kinderoncoloog als vaste behandelcollega', aldus Van Santen Schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening, die echter in een groot aantal centra behandeld wordt. In 2007 heeft het CBO een landelijke richtlijn gepubliceerd voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met gedifferentieerd (niet-medullair) schildkliercarcinoom. De richtlijn adviseert behandeling in een ziekenhuis, door een multidisciplinair team bestaande uit een. Staging en follow-up van het gedifferentieerd schildkliercarcinoom: Voor de therapie wordt een whole-body scan met I-123 uitgevoerd, inclusief SPECT/CT (uiteraard zonder contrast). Na behandeling gebeurt hetzelfde met I-131 dat zich al in het lichaam bevindt. Een opname van de schildklier duurt een 30-tal minuten Voor de follow-up van medullair schildkliercarcinoom wordt Calcitonine of CEA als tumormarkers gebruikt. Tg kan niet gebruikt worden als diagnostische marker voor carcinomen aangezien Tg bij hyperfunctie of toename van schildklierweefsel (ongeacht de oorzaak) is verhoogd Ondersteunende zorg bij schildklierkanker. Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, gaat u een onzekere tijd tegemoet. Er komt veel op u af. Kanker heeft namelijk invloed op alles: uw privéleven, werk en sociale contacten. Dit kan voor spanning en onzekerheid zorgen, zowel bij u als uw naasten

Schildkliercarcinoom - Thyreoglobulinebepaling - Richtlijn

Immunocytochemisch onderzoek is van beperkte waarde, maar is geadviseerd voor eventuele differentiatie met een medullair schildkliercarcinoom (calcitonine, CEA, thyreoglobuline), of bij verdenking lymfoom of metastase (TTF-1, LCA). Immuunhistochemie op ingeblokt materiaal verdient de voorkeur boven immuuncytochemie op cytologische preparaten De follow-up van DTC gebeurt aan de hand van van de Tg concentratie in serum een bepaling gecombineerd met hals-echografie en totale lichaamsscintigrafie met diagnostische hoeveelheden . 131. I. gedifferentieerd schildkliercarcinoom en welke andere kwaliteitseisen worden gesteld aan di De Landelijke richtlijn Schildkliercarcinoom (versie 2.0 - 2015) gaat uitgebreid in op diagnostiek, behandeling, (aanvullende) behandeling na initiële behandeling, follow-up, lokaal recidief behandeling, behandeling bij afstandsmetastasen, overige behandelingen voor zowel lokaal recidief als metastase, zwangerschap, cryopreservatie, kinderen, organisatie van zorg en ondersteunende zorg Schildkliercarcinoom Het is gewenst dat u als zorgverlener deze richtlijn kent. Raadpleeg de meest recente versie van de richtlijn op: waarde gedurende follow-up op individuele basis evalueren. Cryopreservatie • Cryopreservatie van semen voor mannen met (mogelijke

Schildkliercarcinoom. Het document (zie www.oncoline.nl) adviseert met name over de diagnostiek, behandeling en follow-up van volwassenen met een schildkliercarcinoom. 'Aan kinderen wordt in de richtlijn slechts één bladzijde besteed. Dat kon ook niet anders, want meer wetenschap-pelijke kennis over kinderen met deze aandoening is nie Voor de follow-up van medullair schildkliercarcinoom wordt Calcitonine of CEA als tumormarkers gebruikt. Tg kan niet gebruikt worden als diagnostische marker voor carcinomen aangezien Tg bij hyperfunctie of toename van schildklierweefsel (ongeacht de oorzaak) verhoogd is methoden in de follow-up van de DTC-patiënten. Ondanks bovengenoemde problematiek is de Tg-meting van groot belang in de follow-up van het gedifferentieerde schildkliercarcinoom. Ook in de binnenkort te verschijnen CBO-richtlijn voor gediffe-rentieerd schildkliercarcinoom speelt de Tg-bepaling een belangrijke rol in het follow-upschema. In di

Controles bij schildklierkanker (follow-up

follow-up na behandeling voor schildkliercarcinoom; Bijschildklierscintigrafie. Radiofarmacon: Technetium-99m-MIBI Nuchter? Nee Voorzorgen: Er mag in een periode van 6 weken voorafgaand aan het onderzoek geen intraveneus contrast toegediend worden, noch mag patiënt iodiumhou­dende producten innemen - Follow-up protocols distinguish between patients with a low risk of thyroid-carcinoma recurrence and those with a non-low risk of recurrence. AB - - Differentiated thyroid carcinoma is a rare disease. Appropriate diagnosis, treatment and follow-up are complex but greatly influence treatment outcomes and patient quality of life Schildkliercarcinoom is de meest voorkomende klierkanker. Het aantal nieuwe patiënten stijgt. Het behandeltraject omvat een aantal ingrijpende keuzen. Elke behandeling heeft zijn voor- en nadelen. Patiënten worden vaak agressief behandeld, terwijl een mildere behandeling voor sommige patiënten ook mogelijk is

Schildkliercarcinoom is een zeldzame ziekte, die bij voorkeur in een expertisecentrum behandeld moet worden. Het multidisciplinaire Zorgpad Schildkliercarcinoom is onderdeel van het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden (CETL); een overkoepelend centrum voor alle goed- en kwaadaardige tumoren uitgaand van de verschillende hormoonklieren in het lichaam gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Er bestaan veel onzekerheden over de optimale follow-up strategie van gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Het meeste onderzoek wordt gedaan naar de detectie en behandeling van gedifferentieerd schildkliercarcinoom. In dit proefschrift hebben we de diagnostisch

Schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening, die echter in een groot aantal centra behandeld wordt. In 2007 heeft het CBO een landelijke richtlijn gepubliceerd voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met gedifferentieerd (niet-medullair) schildkliercarcinoom Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met gedifferentieerd (niet-medullair) schildkliercarcinoom Inleiding Schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening. De incidentie is 2/100.000/jaar bij mannen en 4,5/100.000/jaar bij vrouwen ; Het belangrijkste verschijnsel van schildklierkanker is een zwelling in de hals Schildkliercarcinoom : Gevolgen na de behandeling en aanpak 1e jaar. Versie: 2.0, Consensus based 2015-02-16 , Evidence based 2007-06-01 , Verantwoording: Werkgroep richtlijn Schildkliercarcinoom, Type: Landelijke richtlij schildkliercarcinoom, ongedifferentieerd (anaplastisch) schildkliercarcinoom, plaveiselcelcarcinoom, metastase, non-Hodgkin lymfoom . Regelmatige follow-up en nieuwe punctie zo groei van het letsel zij qua behandeling en follow-up een aparte groep. De resterende bijna 20% bestaat met name uit medullair (7%) en anaplastisch (6%) schildkliercarcinoom. Bij de meeste patiënten uit een schildkliercarcinoom zich als een palpabele zwelling in de schildklierregio

INLEIDING Gedifferentieerd schildkliercarcinoom op de kinderleeftijd is een zeldzame ziekte. De incidentie van het schildkliercarcinoom stijgt echter, met op dit moment een incidentie tussen 0,2 en 3 gevallen per miljoen kinderen per jaar.1,2 In de afgelopen 43 jaar zijn in Nederland 170 kinderen met gedifferentieerd schildkliercarcinoom gediagnosticeerd.3 Er zijn meerdere internationale. Dr. A.N.A van der Horst-Schrivers studeerde Geneeskunde aan de Universiteit in Maastricht. In 1996 rondde zij deze opleiding af, en in 1998 begon zij met de opleiding tot medisch specialist Interne Geneeskunde in het Sophia Ziekenhuis, Zwolle. De opleiding tot internist werd voortgezet in het Universitair Medisch Centrum Groningen, met.

Zoeken in de patiëntenfolders. Wilt u meer weten over een aandoening, behandeling of een bepaald medicijn dat u gaat gebruiken? Kijk dan in de onderstaande patiëntenfolders. De folders zijn geen vervanging van het gesprek dat u met uw arts of behandelaar heeft, maar zijn bedoeld als aanvulling hierop Op basis van een grondige evaluatie van de literatuur en een multicenter onderzoek van veel gevallen met een lange-termijn follow-up (minimaal 10 jaar) samen met moleculaire analyse van sommige tumoren, heeft deze werkgroep vastgesteld dat tumoren die voorheen als de ingekapselde folliculaire variant van papillair carcinoom, zonder enig bewijs van capsulair of vasculaire invasie, mits de. CAT Critically Appraised Topic Thyroglobuline in de opvolging van gedifferentieerd schildkliercarcinoom: belang van de functionele sensitiviteit. Author: Niels Graindor Supervisor: Sara Vijgen Date Jodium-131 scintigram bij schildkliercarcinoom (follow-up) Jodium-131 therapie (klinisch) Jodium-131 therapie bij schildkliercarcinoom (klinisch) in combinatie met een post-therapie scan; Jodium-131 therapie leefregels voor thuis; Jodium-131 therapie, poliklinisch; Jodiumbeperkt diee Follow-up na operatie: •Na de operatie géén schildkliersubstitutie! •Na 4 weken: jodium-131 therapie (I-131) •Daarna start levothyroxine in een dosis die het TSH naar 0.1 brengt. Onderverdeling hoog- en laag-risico patienten Een uitgestelde risicostratificatie schat het risico beter in

Diagnostiek en behandeling van gedifferentieerde

Clinical studies on treatment and follow-up in differentiated thyroid carcinoma Klinische studies naar de behandeling en de nazorg van patiënten met een gedifferentieerd schildkliercarcinoom (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus Behandeling schildkliercarcinoom verder concentreren 24-07-2014 Schildkliercarcinoom is zeldzaam. De behandeling kan daardoor niet in ieder ziekenhuis ablatietherapie bij voorkeur uitgevoerd worden in hetzelfde centrum en ook de follow-up gedurende het eerste half jaar bij voorkeur plaatsvindt in dat centrum,. Follow-up Herhaal Hemi-thyroidectomie. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lokaal Centraal Interobserver. 4 Cat 6 Cat 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CP 1 CP 2 CP 3 86,5 80,5 70,7 83,3 78 60 • Folliculair schildkliercarcinoom T1N0Mx • Totale thyreoidectomie • Expectatief • Radiofrequency ablation rechts • Doel Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met gedifferentieerd (niet-medullair) schildkliercarcinoom Het schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening. De incidentie is 1/100.000/jaar bij mannen en 3/100.000/jaar bij vrouwen, hetgeen neerkomt op circa 320 patiënten per jaar. De prognose is relatief gunstig waardoor de prevalentie hoog is met in totaal circa 4000.

Schildkliercarcinoom NHG-Richtlijne

Schildkliercarcinoom : Locoregionale recidief behandeling. Versie: 2.0, Consensus based 2015-02-16 , Evidence based 2007-06-01 , Verantwoording: Werkgroep richtlijn. > Schildkliercarcinoom Versie: 2.0, Consensus based 2015-02-16 , Evidence based 2007-06-01 , Verantwoording: Werkgroep richtlijn Schildkliercarcinoom, Type: Landelijke richtlijn Aanbevelingen Literatuurbespreking Conclusies Overweginge Beleid bij schildkliercarcinoom. Papillair / folliculair carcinoom. Totale thyreoidectomie. I-131 therapie (ablatie) Follow-up: laag risico vs. niet-laag risico. TNM. Histologie. Medullair / anaplastisch carcinoom: verwijzing academie. Behandeling benigne nodus. Indicaties bij benigne aandoeningen

Twee van de zes geëvalueerde aanbevelingen uit de richtlijn schildkliercarcinoom (2015) worden inmiddels goed nageleefd in Nederlandse ziekenhuizen. De risicoclassificatie van patiënten en de volledigheid van de resectieverslagen zijn punten die verbetering behoeven. Dat blijkt uit een evaluatie over het jaar 2016. In deze evaluatie is met indicatoren bekeken in hoeverre aanbevelingen in de. Aanbevolen lange termijn follow-up na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie . Lange termijn complicaties vormen de belangrijkste reden om patiënten na allogene HSCT voor onbepaalde termijn onder controle te houden De follow-up van patiënten met mammacarcinoom is zinvol met het oog op opsporing van botmetastasen (voor de follow-up van borstcarcinomen is CA 15.3 een goed alternatief). Levermetastasen van maag-, darm- en pancreascarcinomen geven in meer dan 50% van de gevallen een CEA-stijging tot boven 8-10 x de bovengrens van normaal • Follow up: -Bethesda 2 → 1x echo na 1 jaar → geen groei: klaar -Behalve bij mechanische klachten Richtlijn Schildkliercarcinoom 2015 Rus 2017 EUr thyroid J Casus U wordt in consult gevraagd door de traumachirurgbij een man van 62 jaar. Hij is opgenomen na een HET. Bij trauma screening werdeen CT-thorax/abdomen verricht

herkenning, follow-up, behandeling en begeleiding bij de zeldzame aandoening PHTS. De aanbevelingen berusten op de (beperkt beschikbare) literatuur, reeds Schildkliercarcinoom (folliculair) Gastrointestinale hamartomen (inclusief ganglioneuromen, geen hyperplastische poliepen, ≥ 3 Een verhitte discussie over de palpabele nodus. Plaats een reactie. Waarde echografie bij diagnostiek schildkliercarcinoom onduidelijk. De diagnostiek van schildkliercarcinomen is een heet hangijzer. De gouden standaard - fine needle aspiration cytology - leidt tot veel onnodige operaties. Radiologen menen dat echografie uitkomst biedt Follow-up van schildkliercarcinomen.. 8 2.4. Beleid bij medullair schildkliercarcinoom schildkliercarcinoom wordt het beleid gebaseerd op de herziene ATA Management Guidelines for Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer (Haugen. Indicatie:: follow up schilkliercarcinoom bij aanwezigheid (+) Tg antistoffen: Eenheid:: µg/l : Referentiewaarden:: 1,6 - 61,3 μg/L. 17 jaar. Interpretatie:: Door een andere analyse en opwerkingsmethode is de Tg bepaling van het Erasmus in veel gevallen wel geschikt voor de follow up van schildkliercarcinoom

Home Schildklierkanke

Inleiding. De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen geeft de huisarts richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van hypo- en hyperthyreoïdie bij volwassenen en bij veranderingen van de omvang van de schildklier, zoals een struma of een nodus. Door de lage incidentie van hyperthyreoïdie in de huisartsenpraktijk is de behandeling facultatief tive in the follow-up is to detect and localize recurrent disease as early as possible. Recur­ rence of DTC occurs in up to 20% of patients (8,9,10). Most recurrences are detected during the early years of follow-up, but may be found even after several decades (11). Therefore lifelong follow-up of DTC patients is required colorectaal carcinoom (CRC) leidt tot betere adviezen voor behandeling en follow-up van patiënten met colorectaal carcinoom en voor preventief onderzoek bij familieleden. Doel ovariumcarcinoom 2012, maagcarcinoom 2009, schildkliercarcinoom 2014, urotheelcarcinoom van d Prolactinoom. Een prolactinoom is een goedaardig adenoom van de hypofyse dat teveel prolactine afgeeft. Prolactine zorgt normaal voor het op gang komen van de borstvoeding. Prolactinoom is de meest voorkomende hypofyse tumor, en de diagnose wordt in Nederland jaarlijks bij 500 tot 700 patiënten gesteld. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij. heterogeniciteit van de ziekte een goede follow-up gewenst. De vijf jaars specifieke overleving van SGSC was laag (66%) en 57% van het aantal doden door niet-anaplastich schildkliercarcinoom werd ingenomen door SGSC. Deze percentages benadrukken de klinische relevantie van deze ziekte. Patiënten die overleden aa

Oncoline: Schildkliercarcinoom : Follow-up laag risic

follow-up van het papillair en folliculair schildkliercarcinoom zijn 11 C-Methionine PET (11 C-MET PET) en 124 Iodine-PET (124 I-PET). Hoewel de waarde van 11 C-MET PET beperkt lijkt, heeft 124 I-PET mogelijk wel een toegevoegde waarde vergeleken met de standaard 131 Jodium scintigrafie, de huidige plaatsbepaling is echter nog onduidelijk Sick leave for follow-up control in thyroid cancer patients: comparison between stimulation with Thyrogen and thyroid hormone withdrawal. Machine translatio Bij de evaluatie van een schildkliernodus of multinodulair struma komen diverse vragen aan de orde. De vraag of er sprake kan zijn van een maligniteit is veelal de meest dringende. Maar ook lokale klachten, klachten als gevolg van hyperthryeoïdie en kortademigheid kunnen aan de orde komen. Aangezien het overgrote deel van de schildkliernodi en struma's benigne is, is zorgvuldige afweging. Een jaarlijkse levenslange follow-up wordt aanbevolen. Gedifferentieerd schildkliercarcinoom (DTC) De initiële behandeling voor DTC is totale of vrijwel totale thyreoïdectomie wanneer de diagnose wordt gesteld vóór de operatie en de knobbel> 1 cm is, of ongeacht de grootte en histologie (papillair of folliculair) als er gemetastaseerde, multifocale of familiale DTC is Medullair schildkliercarcinoom ontstaat uit de C-cellen van de schildklier. De C-cellen van de schild-klier maken calcitonine en CEA. Als meest specifieke marker voor de follow-up van medullair schildkliercar-cinoom wordt daarom de marker calcitonine vervolgd. Thyreoglobuline is de tumormarker voor follow-up va

Controle en nazorg bij schildklierkanke

De behandeling en follow-up van deze tumoren blijft 71 in deze richtlijn buiten beschouwing. Het medullaire schildkliercarcinoom is weliswaar een 72 gedifferentieerde tumor, maar wordt niet tot de goed gedifferentieerde schildkliercarcinomen gereken Schildklierkanker is kanker van de schildklier • Medullair schildkliercarcinoom, correlatie tumorload • Ongeveer 5% van de schildkliercarcinomen • Incidentie +/- 20 per jaar Calcitonine als tumormerker • Follow-up bewezen MTC (calcitonine en CEA) • Verdubbelingstijd heeft prognostische waarde • Screening alleen bij hoog risicopatiënten (MEN2 Laagrisico papillair schildkliercarcinoom ('papillary thyroid carcinoma', PTC) heeft meestal een goede prognose. In veel gevallen kan het dan ook voldoende zijn om de patiënt actief te monitoren ('active surveillance', AS). Eerdere rapporten over het verband tussen leeftijd bij diagnose en het risico op progressie van PTC lieten tegenstrijdige resultaten zien. Een nieuw systematisch.

Bij niet eerder behandelde patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom geeft behandeling met vandetanib een significante verlenging van de progressievrije overleving. De aanzienlijke toxiciteit moet bij aanvang van de behandeling worden afgezet tegen de eventuele voordelen. De Commissie Farmacotherapeutische Hulp (CFH) van het College voor. Eiwit in de schildkliercellen, waarop de fabricage van schildklierhormoon (T4 en T3) plaatsvindt. Omdat het alleen in de schildklier wordt gemaakt, kan van de meting ervan gebruik worden gemaakt bij de follow-up na behandeling van schildkliercarcinoom. Da : Thyreoïdectomie Operatieve verwijdering van de schildklier. Thyreoïditis. Op het moment van de data-analyse was de mediane follow-up 24 maanden en kregen 139 patiënten nog steeds de geblindeerde therapie, waarvan 111 vandetanib ontvingen en 28 placebo. Er werd een significante verbetering van de PFS aangetoond ten gunste van vandetanib: HR 0,46 (95% BI 0,31-0,69; p<0,001) Patiëntenfolders. Hier treft u een overzicht van de patiëntenfolders van het LUMC. De folders zijn per specialisme alfabetisch gerangschikt en beschikbaar in een alfabetische onderwerpenlijst. U vindt ook relevante informatie bij ziektes en aandoeningen. Atypische Cartilagineuze Tumor Behandeling aangeboren beenlengteverschil (Proximal Femur. Voor mensen met een zeldzame aandoening is het belangrijk dat een arts hen doorverwijst naar een gekwalificeerd centrum. Het UMC Utrecht heeft 30 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen waar patiënten en zorgverleners terecht kunnen voor deskundige en integrale zorg Folders. Klik op de naam van de folder (PDF-bestand) om deze te openen. Beenmergscintigrafie. Ejectiefractie NG. Fosfor-32 fosfaat therapie bij polycythaemia vera. Galwegscintigrafie. Galzuur resorptietest. Hersenscintigrafie, DAT. Hersenscintigrafie, IBZM