Home

Cao naleven verplicht

Wel is de werkgever verplicht de cao van toepassing te laten worden op de arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt door middel van een incorporatiebeding. In dit beding staat meestal dat de betreffende van tijd tot tijd geldende cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Bij strijdigheid tussen de cao en de arbeidsovereenkomst prevaleert de laatste Wanneer is een cao verplicht?Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van SZW een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeids­overeenkomst In de cao staat welke partijen deze hebben afgesloten. Verplichte toepassing cao. Uw werkgever moet de cao toepassen als: hij hem zelf heeft afgesloten (ondernemings-cao); hij lid is van een werkgeversorganisatie die er 1 voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao); er in zijn branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is

Moet ik verplicht een cao toepassen? » Damsté advocaten

4 gevallen waarin een cao verplicht i

De cao Kinderopvang 2016-2017 is algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat alle kinderopvangorganisaties vanaf nu (16 juli) verplicht zijn om de nieuwe cao na te leven Uit artikel 14 A Wet CAO volgt dat de CAO ook door de niet-georganiseerden moet worden nageleefd. Het commentaar Deze uitspraak is van belang omdat expliciet blijkt dat de mogelijkheid om de CAO uit te sluiten strikt is geformuleerd 3. De cao kan door een cao-partij uiterlijk een maand voor de datum waarop hij eindigt schriftelijk aan de andere partij worden opgezegd. Als de cao niet tijdig door één van de partijen is opgezegd, wordt hij geacht telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd. Artikel 4 Afwijken van de cao 1. Je werkgever mag afwijken van deze cao Of de werkgever zijn verplichting uit de cao nakomt hangt van verschillende omstandigheden af: Indien de cao een standaardregeling bevat, dan moet de werkgever precies deze regeling nakomen. Als de cao een minimumregeling bevat, dan moet de werkgever minimaal deze regeling nakomen, hij mag daarom meer doen of laten

Leden van de NVUB zijn verplicht de bevoegdheden van de SNCU te erkennen. Dit blijkt uit een vonnis inzake de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten tegen Daxxa Diensten. De kantonrechter is van oordeel dat de NVUB zich op enig moment neer moet leggen bij de beslissing(en) van de minister betreffende de algemeen verbindend verklaringen van CAO's De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven. Hierbij wordt hetgeen is neergelegd in een professione(e)l(e) statuut/ beroepscode, zoals dat/die per beroepsgroep is geformuleerd en door cao-partijen is bekrachtigd, in acht genomen Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden nageleefd. Cao-partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van cao's door het uitvoeren van controles en kan de controles op naleving van de CAO opdragen aan een daartoe aangewezen instelling. De werkgever is te allen tijde verplicht medewerking te verlenen aan de controles. De instelling waaraan de controles op naleving van de CAO zijn opdragen, voert de controles uit op basis van dit controleprotocol

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) hoor je wel een in het nieuws, of je leest er iets over in je arbeidscontract, maar wat is een cao nou eigenlijk en voor wie geldt deze? In hoeverre mag een werkgever afwijken van een cao en wat kun je doen als de werkgever zich niet aan de bepalingen uit de cao houdt Een cao van bepaalde duur kan opgeheven of vervangen worden door een andere cao voor het einde van de geldigheidsduur ervan. Een cao van onbepaalde duur kan ook worden opgeheven of vervangen door een andere cao, zonder dat deze hoeft te worden opgezegd via een opzeggingsakte TOEZICHT OP NALEVING CAO 1. De Commissie ziet toe op naleving van de CAO's. 2. De Commissie houdt dit toezicht door het uitvoeren van controles. 3. De Commissie kan de controles op de naleving van de CAO's opdragen aan een daartoe aangewezen instelling. 4. De werkgever is verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan de controles. Artikel werknemer zal alle in de onderneming geldende regels naleven. 2. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin deze CAO van toepassing wordt verklaard. 3. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden b. De grens voor het verplicht stellen van een onder-nemingsraad wordt gelegd bij 35 werknemers of meer. Artikel 4 /Algemene verplichtingen van partijen bij deze CAO\ 1. Nakoming door partijen Partijen zullen deze overeenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid naleven en handhaven. 2. Nakoming door lede

Hoe weet ik of er voor mij een cao geldt? Rijksoverheid

De werkgever die verbonden is aan een werkgeversorganisatie die partij is geweest bij de totstandkoming van de cao is verplicht de cao toe te passen op alle werknemers die lid zijn van een werknemersorganisatie die eveneens partij is geweest bij de totstandkoming van de cao. Welke werkgevers- en werknemersorganisaties dit betreffen, kunt u. U mag afwijken van een minimum-cao als dit in het voordeel is van uw werknemers. Van een standaard-cao mag u nooit afwijken. In de . cao staat of het gaat om een minimum-cao of standaard-cao. Maak afspraken over arbeidsvoorwaarden als een cao niet verplicht is. Als een cao niet verplicht is, dan maakt u zelf afspraken met uw medewerkers Cao vermelden in arbeidsovereenkomst. Neemt u personeel in dienst? Dan moet u zich meestal houden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In een cao staan afspraken tussen werkgevers (organisaties) en werknemers (organisaties) over bijvoorbeeld loon, werktijden, opzegtermijn of pensioen Een onderneming kan vaak niet met terugwerkende kracht een CAO naleven, zeker niet in alle opzichten. Vrije tijd met terugwerkende kracht toekennen is onmogelijk. Storten in een tijdspaarfonds kan op zichzelf wel, maar is niet acceptabel als over dezelfde periode in het verleden andere vergoedingen zijn toegekend die hoger waren dan de CAO voorschrijft

Lex4You - Is een werkgever verplicht een sectorale CAO na

Als een cao op je bedrijf van toepassing is, ben je verplicht om álle afspraken na te leven. Doe je dit niet, dan riskeer je een loonvordering van een medewerker of een boete van het controlerend orgaan binnen jouw branche of het ministerie SZW Re: CAO--> Verplicht? of niet. Geplaatst: 31-03-05 08:04 . Voor zover ik weet maakt het niks uit of een CAO wel of niet algemeen verbindend is, aangezien je als bedrijf zijnde niet verplicht bent aangesloten te zijn bij een vakvereniging (en dus automatisch geen CAO hebt) en omdat een overeenkomst boven een CAO gaat Dat mag, Je mag altijd meer doen dan de wet aangeeft. Meer loon, meer vrije dagen etc etc. Wel is het zo dat hier op een gegeven moment verworven recht is. De werkgever kan dan niet zomaar in ene er mee stoppen als het hem niet meer bevalt. Echter bij wijziging van de CAO is hij niet verplicht mee te gaan

CAO en gebonden werkgever en werknemer - Arbeidsrechter

  1. Toen ik kenbaar maakte, dat de CAO verhoging van 2015-2016 niet verwerkt was in het salaris, is er voor mij een correctie gedaan op mijn salaris en niet op de andere werknemers. Dat is juist zo vreemd , dus vandaar mijn vraag. Ze geven zelf aan dat ze niet verplicht zijn om de cao te volgen, maar waarom dan wel voor mij
  2. imaal 1 keer per kalenderjaar een functioneringsgesprek te organiseren. Werknemers zijn in dat geval ook juridisch verplicht eraan deel te nemen. Verder is het bij wet verplicht om voor al uw werknemers een compleet personeelsdossier te bewaren
  3. Daarmee is de cao tot 1 juli 2021 verplicht van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in sociaal werk. Het zogenaamde AVV-besluit is hier te vinden. In mei 2020 bereikten de partijen van de Cao Sociaal Werk en van de Cao Kinderopvang een definitief akkoord over de overgang van de Ppeelzalen per 1 augustus 2020 naar de Cao Kinderopvang
  4. Schadevergoeding aan vakbond door niet naleven CAO. Uitgavejaar: 1999 Uitgavenummer: 28 Vindplaats: Zie: HR 11 december 1998, JAR 1999, 61. Uitspraak. Bij een meubelfabriek waren als naaister vijf Turkse vrouwen in dienst. In 1991 waren proble-men ontstaan tussen de meubelfabriek en de vijf naaisters, die door tussenkomst van het FNV waren.

De cao geldt dan verplicht voor iedere werkgever in de bedrijfstak. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen zijn aangesloten (geen lid zijn van een werkgeversorganisaties), moeten deze cao dan toepassen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld ook een verplichte pensioenregeling geldt De cao geldt ook voor werknemers die geen lid zijn van een vakbond. Algemeen verbindend. De Minister van SZW heeft de mogelijkheid cao's voor bepaalde bedrijven of bedrijfstakken algemeen verbindend te verklaren (AVV). Dat betekent dat alle bedrijven in die bedrijfstak verplicht zijn om de cao toe te passen Ook als de werkgever wel lid is van de contracterende vereniging, maar de werknemer niet, is de werkgever verplicht om de cao-bepalingen na te komen (art. 14 WCAO). Diagonale bepalingen Een cao kan ook diagonale normen bevatten, normen die de individuele werkgevers en werknemers in acht moeten nemen tegenover de contacterende verenigingen Artikel 15 Verplichte zaterdagarbeid voor of na feestdagen 1. Artikel 57 Klachtenregeling stelselmatig niet naleven CAO-bepalingen 1. Er is een klachtenregeling stelselmatig niet naleven CAO-bepalingen. 2. Deze klachtenregeling is opgenomen in bijlage 7 en maakt deel uit van deze CAO. 3

Overzichten cao en avv. UAW biedt verschillende overzichten met betrekking tot cao en avv. - Lopende avv-procedures . Wanneer u zich in een overzicht bevindt kunt u de zoek- en selectiefunctie openen door op de roze balk te klikken. U ziet daar verschillende selectiemogelijkheden zoals de naam of het nummer van een cao, het type, of datum besluit Toch ben je wettelijk verplicht de cao op deze werknemer toe te passen; de cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard voor de bedrijfstak (branche) waartoe jij behoort. Dan is de cao altijd van toepassing, óók als je geen lid zou zijn van de werkgeversorganisatie Daarnaast kan de cao van toepassing zijn door 'gebruik of gewoonte'. Bijvoorbeeld doordat het bij de werkgever gebruikelijk is dat de cao wordt toegepast, ook al is hij daartoe niet verplicht. Werkingssfeer Om onder de Cao Beroepsgoederenvervoer 'te vallen', moet er niet alleen sprake zijn van de hiervoor genoemde voorwaarden Cao nr. 149 werd op dinsdag 26 januari 2021 gesloten door de Nationale Arbeidsraad. Alle bedrijven die op 1 januari 2021 nog geen regelgeving hadden omtrent verplicht telewerk in het kader van de pandemie, moeten de principes van cao nr. 149 naleven. De toepassingsmodaliteiten van de principes van deze cao moeten vastgelegd worden in een op.

Cao voor uitzendkrachten. In Nederland geldt op dit moment één algemeen bindend verklaarde cao voor de uitzendbranche: de CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland zich aan deze cao moeten houden, ook als ze geen lid zijn van de ABU of NBBU. Deze afspraak geldt in ieder geval tot en met 31 mei. CAOWijzer. Nieuws CAO's Loonmutaties. Datum Titel. 14-07-2021 Nieuwe tekst CAO Martinair Vliegers 2021. 13-07-2021 AVV CAO Dakdekkers 2021. 13-07-2021 Nieuwe tekst CAO Norit 2019-2021. 13-07-2021 Nieuwe tekst CAO Veterinaire sector 2021-2023. 12-07-2021 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2021-2022. 09-07-2021 Nieuwe tekst CAO Welten 2021-2022 Als een buitenlandse werkgever uit de EU, EER of Zwitserland werknemers tijdelijk naar Nederland detacheert, dan hebben die werknemers recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gelden in Nederland. Dit wordt geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren. - Naleven van de CAO, indien de CAO beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend is verklaard; registratie per 1 maart 2020 verplicht is Handhaving De bevoegdheid voor handhaving van de meldplicht ligt voornamelijk bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid • de cao-faciliteiten rond de Wab worden ingericht; • de borging van de sociale agenda en de voortgang ervan moet worden vastgelegd. komen overeen aanpassingen op de cao horeca 2018-2019, die samen de nieuwe cao horeca maken. Verklaren met ingang van 1 januari 2020 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan

Download. Onderhandelingsresultaat CAO Gemaksvoedingindustrie 2020-2021 (25-05-21) Eindbod CAO Gemaksvoedingsindustrie 2020-2021 (12-04-21) CAO Gemaksvoeding 2018-2020 (09-01-19 Daarnaast kan de CAO voorzien in een zogenaamde opting out Als er op het niveau van een bedrijfssector een aanvullend pensioenplan wordt ingericht, zijn in principe alle werkgevers die in die bedrijfssector actief zijn, verplicht om bij het sectorplan aan te sluiten Naar boven ^ Artikel 2 Definities In deze cao wordt verstaan onder: a. cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU en LBV;. c. de cao: de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief alle bijlagen en.

Zoeken binnen CAO Rijk Zoek. Zoeken. Geen zoekresultaten gevonden * Verplichte velden. Vul zoekcriteria in. Trefwoord* Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Periode van. Periode van tot Periode tot. Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ. CAO Rijk Onlin De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg: Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2021. Structurele salarisverhoging van 2% per 1 juni 2021. Thuiswerkregeling cao huisartsenzorg 2021. Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2021 met 1%, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel. Een eenmalige korting van de SSFH-premie in 2021 4. De cao kent geen salarisinschaling voor leerlingen in de BBL 4. Werknemers die een BBL 4-opleiding volgen, worden ingedeeld in de functieschaal passend bij de functie die zij verrichten. a. De werkgever is verplicht aan de werknemer bekend te maken de wijze waarop door de werkgever invulling zal worden gegeven aan de salarisstructuur STICHTING CAO VOOR CONTRACTSPELERS. De Stichting CAO voor Contractspelers is opgericht door de FBO, VVCS en ProProf. Onderdeel van de stichting is een Sociaal Fonds met als doel om beschikbare gelden te gebruiken voor scholing, opleiding en begeleiding van contractspelers De onderaannemer moet alle bepalingen in de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf naleven, behalve- als er een andere CAO van toepassing is. De aannemer controleert de naleving hiervan. De onderaannemer zal hiertoe de gevraagde gegevens overleggen aan de aannemer. Artikel 5 UITZENDBUREAUS / PAYROLL 1. De werkgever moet zich ervanheeft

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de cao voor uitzendkrachten (Artikel 16 CAO voor Uitzendkrachten). De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald Cao voor het Verzekeringsbedrijf 2021 11 maart 2021 | Pag. 6 Voorwoord De cao voor 2021 bouwt voort op de veranderingen die in 2020 zijn ingezet: een moderne cao met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en voor de eigen regie van de werknemers. 2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. We werden geconfronteerd met het SARS 2-Covid-1 Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019-2021; gewijzigd 29 juli 2020 2 Dit is de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met cao-nummer 301, die geldt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021

Wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet nakomt

Als een cao van toepassing is, is jouw werkgever verplicht om de bepalingen in de cao toe te passen. Of je werkgever mag afwijken van de bepalingen in de cao, is afhankelijk van het karakter van de cao. Bij een norm-cao of standaard-cao moet je werkgever alle bepalingen zoals omschreven in de cao toepassen en mag hier niet van afwijken Je bent niet verplicht om open te zijn op een feestdag. Ondanks dat het criterium 8 uit 13 geen juridische grondslag heeft (deze verplichting is enkel iets opgenomen in de cao Retail non-food) is het goed verdedigbaar dit te hanteren Hof verplicht Farm Trans tot naleving 'charterbepaling' TLN-cao Published on May 24, 2016 May 24, 2016 • 10 Likes • 0 Comment

Corona: nieuwe cao nr. 149 voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Tot voor kort bestonden er 2 vormen van telewerk, nl. het structureel telewerk (cao nr. 85) en het occasioneel telewerk (wet werkbaar en wendbaar werk). De coronacrisis heeft veel werknemers echter doen telewerken Op 26 januari 2021 werd cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis door de NAR in het leven geroepen, die geldig is t.e.m. 31/12/2021. De bepalingen van deze nieuwe cao zijn enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen eigen regeling hadden uitgewerkt in het kader van structureel of occasioneel telewerk

Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen. Dit geldt ook voor de cao app. Onze leden attenderen wij via cao kennisnet op wijzigingen Bekijk de Cao Kinderopvang 2021 - 2022. Met salarisschalen, functieboek, kwalificatie-eisen, afspraken over vakantie, verlof en jaarurensystematiek AWA zorgt voor het naleven van dit sociaal plan en de afspraken uit de trajectovereenkomst. Het verplichte van werk naar werk-traject is een voorziening die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid waardoor de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding (artikel 9.2 PGA) Beveiligingsbedrijven die de cao niet (juist) toepassen benadelen werknemers en andere bedrijven. Daardoor ontstaat een slecht beeld van de branche. SFPB heeft een seinlijn om werknemers, vakbonden, andere bedrijven, et cetera, de gelegenheid te bieden melding te maken van bedrijven die de cao niet naleven

Nieuws: Niet naleven cao heeft behoorlijke consequenties

Lees het laatste nieuws uit Groningen bij RTV Noord. Met artikelen, video's, interviews, achtergronden en columns uit provincie en Stad cao 149/1 26.01.2021 . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 149 VAN 26 JANUARI 2021 BETREFFENDE AAN-BEVOLEN OF VERPLICHT TELEWERK OMWILLE VAN DE CORONACRISIS ----- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

De medewerker heeft op grond van cao-artikel 4.7 elk kalenderjaar recht op een vastgesteld aantal vakantie-uren, dat hij proportioneel per maand opbouwt. Het aantal vakantie-uren bedraagt bij een voltijds dienstverband 232 vakantie-uren per jaar (29 vakantiedagen van 8 uur) Een cao is vaker verplicht dan u denkt. Als werkgever met personeel kan het zijn dat u een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) moet volgen. Dat is zeker het geval wanneer u lid bent van een werkgeversorganisatie. En zelfs als u geen lid bent, kunnen cao-bepalingen bindend zijn Naleven van door de (voormalig) werkgever vastgestelde controlevoorschriften (artikel 27, tweede lid, onderdeel d, WIA). Zich op verzoek kunnen legitimeren (artikel 27, tweede lid, onderdeel e, WIA). Maatregel bij niet naleven: vermindering van de uitkering met 5% gedurende een maand. Categorie 2 verplichtinge

Is mijn werkgever verplicht de cao toe te passen als deze

Het naleven van de cao moet onder meer blijken uit de door of namens de uitzendorganisatie gevoerde inzichtelijke en deugdelijke loon- en arbeidstijdenadministratie. Dit is voor uitzendorganisaties niet vrijblijvend. Indien naleving uitblijft, komt de uitzendonderneming in beeld bij de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) Ben ik als zorgaanbieder verplicht de CAO toe te passen? In het Burgerlijk Wetboek zijn de minimumeisen van de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vastgelegd. In de CAO, voluit de Collectieve Arbeidsovereenkomst zijn de rechten en plichten nog gunstiger voor de werknemer. Hogere salarissen, extra vergoedingen, een eenmalige. Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van SZW een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeids­overeenkomst Ben je geen lid van een branchevereniging die een cao heeft afgesloten en val je ook niet onder een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, dan ben je niet verplicht om er.

Detachering en de uitzend-cao - hoe zit dat? - Flexmark

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. Op deze pagina kunt de Cao VVT downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao VVT Is een werkgever verplicht om salarisschalen te communiceren naar de medewerkers? Het bedrijf volgt geen CAO maar hanteert wel (informeel) salarisschalen die gekoppeld zijn aan functies. Medewerkers zijn hiervan niet op de hoogte en weten dus bijvoorbeeld ook niet wat hun doorgroeimogelijkheden zijn in hun schaal Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die door die overeenkomst gebonden is, verplicht, tijdens den duur dier overeenkomst hare bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten, als in de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet. Seniorendagen, ouderendagen, seniorenverlof, leeftijdsdagen of ouwelullendagen. In sommige cao's en beroepen gelden speciale afspraken en regels voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn. Je krijgt extra vrije dagen bijvoorbeeld. Of je kunt niet meer verplicht worden tot overwerk of een consignatiedienst

Verplicht Cao/Pensioen. Gevraagd door Ray.79. vraag. Ray.79. Geplaatst: 2 uur geleden 1 - 0 Ray.79. Newbee; 0 1 bericht; Delen; Geplaatst: 2 uur geleden. Hallo, Ik heb vorige week een gesprek gehad met een medewerker van mij wat mij aardig heeft overdonderd en ik weet niet meer zo goed wat ik hier van moet vinden. Mijn vader en ik. Uitzonderingen vakantiegeld verplicht. In de basis is vakantiegeld verplicht, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als in de cao staat dat er geen vakantiegeld wordt betaald. Dit is alleen toegestaan als de medewerker in kwestie minimaal 108% van het minimumloon verdient. Anders moet je alsnog 8% vakantiegeld betalen Cao Metaal en Techniek staat voor de cao die geldt voor de metaalbewerkingsbedrijven, installatiebedrijven, isoleerbedrijven, goud- en zilversmeden en de carrosseriebedrijven. De cao Metaal en Techniek is daarmee van toepassing op circa 320.000 werknemers en een van de grootste cao's in Nederland CAO en pensioen In deze zaak was er geen sprake van een samenhang tussen een CAO en een verplichting tot afdracht van pensioenpremies. In veel andere gevallen is dat juist wel het geval. In bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs geldt dat de CAO verplicht tot aansluiting bij een pensioenfonds Wet of cao? Er zijn diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk geregeld in de Wet Arbeid en Zorg terwijl andere in de cao zijn vastgelegd.Mochten verloven die normaal gesproken onder de WAZO vallen onder een afwijkende regeling in de cao zijn opgenomen, geldt in dat geval de cao