Home

Normjaartaak VO

Normjaartaak. De normjaartaak is de jaartaak van een leerkracht. Deze is vastgelegd in de CAO. In het primair onderwijs omvat deze taak 1659 uur bij een fulltime aanstelling. De verdeling daarvan is als volgt: Lesgevende taak: De daadwerkelijke lesuren De normjaartaak van leraren in het voortgezet onderwijs is en blijft 1.659 uur bij een voltijds aanstelling. Hierin komt geen verandering door de aanpassing van de zomervakantie en het inzetten van de roostervrije dagen voor leerlingen In 1998 werd de normjaartaak ingevoerd in het primair onderwijs. Dit had als doel om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Lotte Hidding geeft dit al aan in haar bijdrage in ' Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs '. Zij beschrijft aan de hand van een aantal voorbeelden dat de normjaartaak de werkdruk juist verergert,. Lees de CAO VO 2020 Bekijk de salaristabellen CAO VO 2020. Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvingen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en kregen werknemers een eenmalige uitkering van 750 euro

Normjaartaak VO 2021 CAO VO - VO-raa . dert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs ; Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de bindingstoelage bij een normbetrekking voor de. onderwijskundig team- of afdelingsleider in schaal 12 € 1493,51. CAO VO 2018 / 2019 21 Normjaartaak 1659 uren werken - 40 weken 1659:40 41,5 uur per - 41 weken 1659:41 40,5 uur per - 42 weken 1659:42 39,5 uur per - 43 weken 1659:43 38,5 uur per - 44 weken 1659:44 37,7 uur per - 45 weken 1659 : 45 36,86 uur per Als een voltijd OOP er zonder leeftijdsdagen ongeveer 36 uur per wil werken (een middag per vrij), dan moet hij/zij 5 weken in de vakanties van de kinderen werken Aan het eind van het schooljaar worden de normjaartaken voor het komend schooljaar weer ingevuld. Over deze normjaartaak is sinds de invoering veel te doen geweest. Zo zou het de werkdruk niet verlagen, maar eerder verhogen. In dit samenvattende artikel zet ik een aantal zaken rond de normjaartaak op een rijtje. Verwarring over de normjaartaak

Normjaartaak - uitleg begrippen onderwij

De cao VO kent de opdracht om ontwikkeltijd te realiseren, zonder dat hier aanvullend budget voor beschikbaar is gesteld. Ontwikkeltijd maakt onderdeel uit van de normjaartaak en dient om die reden benoemd te worden in het nieuwe taakbeleid. Dit staat los van de praktische organisatie en invulling van ontwikkeltijd voor docenten. Er zijn verschillende manieren [ Doordat Foleta al ruim 15 jaar dé formatiespecialist is, zult u veel van uw werkzaamheden in de applicatie herkennen. Iedere ontwikkelingsfase vindt u terug in de applicatie. De CAO voor het onderwijs is leidend voor Foleta. Heeft u vragen dan staat ons team altijd voor u klaar via support.foleta.nl en via de helpdesk Nieuwe CAO VO pas na nieuw kabinet juli 5, 2021 1,6 procent structureel en 500 euro eenmalig in CAO MBO juni 29, 2021 Laatste Algemene Nieuws. Dekkingsgraad ABP verder gestegen, pensioenverlagingen ver weg juli 22, 2021 Geen of geringe loonsverhoging in 2021 mei 18. Voor de zomervakantie wordt in overleg tussen werkgever en werknemer bepaald wat de taken en werkdagen zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de dagen waarop de werknemer lesgeeft. Op basis van het geformuleerde beleid wordt de individuele opslagfactor bepaald

normjaartaak Onderwijszake

Het vakantieverlof zoals bedoeld in lid 1, is inclusief de algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in bijlage 4 van deze cao. De werkgever kan bepaalde dagen of periodes aanwijzen waarin de werknemer vakantieverlof moet opnemen. In dat geval wordt de werknemer voor die beperking gecompenseerd Medewerker onderzoek Kenniscentrum Goed leren bewegen. • Werkt bij de KVLO omdat: Ik geïntrigeerd ben door hoe en waarom kinderen bewegen. Bij de KVLO kan ik met mijn theoretische achtergrond als bewegingswetenschapper een bijdrage leveren aan de praktijk van het bewegingsonderwijs, en dus aan het meer, goed en beter bewegen van kinderen hierna te noemen: de vakbonden van werknemersorganisaties, het volgende te zijn overeengekomen: de collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs 2018-2019, welke van kracht. wordt op 1 juni 2018. CAO VO 2018 / 2019 11. Aldus in vijfvoud opgemaakt en ondertekend op 15 juli 2018 door: namens VO-raad De normjaartaak is conform de CAO-VO vastgesteld op 1659 klokuren bij een volledige b etrekking (1,0 fte). 3.2 De lessentaak . Lesdefinitie . Een les wordt gedefinieerd als een ingeroosterd moment waarop aan een groep leerlingen kenni Bij wtf 1 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers blijven op jaarbasis wel 1659 uur werken. Voor alle medewerkers is de formele arbeidsduur 40 uur per week. Dit betekent niet dat iedere week altijd precies 40 uur werk bevat. Er is een zekere ruimte om hierin te fluctueren. Wel is het belangrijk om als team en met ieder

Cupella genereert een Werkverdelingsplan dat de PMR kan goedkeuren. Medewerkers kunnen zelf aangeven welke taken ze graag willen doen. De schoolleider hoeft dan alleen nog maar akkoord te geven. Met Cupella is Taakbeleid weer leuk om aan te werken. Het is geen last meer, maar een lust. De ingewikkelde regels hoeft u niet te kennen Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016. 8 april 2015. Primair onderwijs. In de CAO PO 2014 - 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van personeelsleden voor het schooljaar 2015 - 2016 In de normjaartaak voor 2020-2021 zie ik dat het aantal lesweken 35 is. In het jaarrooster zie ik 40 schoolweken. Vorig jaar kregen we 36 lesweken in NJT en hadden we ook 40 schoolweken. Ik kan nergens terugvinden wat de wetgeving/Cao hierover te melden heeft Word als medezeggenschapsraad lid van VOO! Al vanaf €65,33 per jaar. Geef een impuls aan uw werk als medezeggenschapsraad. VOO geeft onafhankelijk advies aan MR, GMR en schoolbestuur en verzorgt cursussen op meer dan 50 plaatsen in het land en op uw eigen locatie

4 CAO VO 2020 10. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en disciplinaire maatregelen 50 10.1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 50 10.2. Verval van gedeelte van betrekkingsomvang van rechtswege 51 10.3. Aanzeggen51 10.4. Opzegging52 10.5. Opzegtermijn52 10.6. Gronden voor opzegging/ontbinding 52 10.7. Schorsing als ordemaatregel 54 10.8 Onder onze begeleiding zijn diverse modellen taakbeleid ontwikkeld: 1. standaard model 2. eenvoudig model 3. model met schuivende panelen 4. gedifferentieerd model 5. model met lesequivalenten 6. model op hoofdlijnen 7. flexibel model 8. vrij model Deze modellen zijn ontwikkeld op verschillende scholen en worden gehanteerd in de praktijk Bij wtf 1 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers blijven op jaarbasis wel 1659 uur werken. Voor alle medewerkers is de formele arbeidsduur 40 uur per week. Dit betekent niet dat iedere week altijd precies 40 uur werk bevat. Er is een zekere ruimte om hierin te fluctueren In een gemiddelde werkweek werken leraren po 46,9 uur en leraren vo 45,2, zowel op school, als thuis in avond en weekend. In beide gevallen is dat veel meer dan de cao-normen voorschrijven, namelijk 40 uur in het primair onderwijs en 42,5 in het voortgezet onderwijs

Een MR-voorzitter in het vo, afkomstig uit het personeel, wordt voor 125 klokuren vrijgesteld van lesgevende taken. De overige 125 uren worden verrekend in de uren voor 'overige taken' in de normjaartaak. Zo is dit personeelslid ongeveer iedere week een middag vrijgesteld van lesgevende taak om het voorzitterschap uit te oefenen Verlof. Met dit rekenblad kan de periode van een ouderschapsverlof worden berekend, rekening houdend met vakantiedagen, etc.: Berekening ouderschapsverlof. Met dit berekeningsprogramma kunt u uw recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen en melden aan c.q. aanvragen bij uw werkgever: Berekening zwangerschaps- en bevallingsverlof

Flipping de normjaartaak: werkdruk in het onderwijs ontrafel

vakantieverlof. Want nergens is aangegeven dat de normjaartaak van 1659 klokuren meer of minder is geworden. De cao is namelijk niet veranderd, maar slechts de vakantieregeling. Veel scholen hanteren een op de cao gebaseerde werktijdenregeling OOP die bedoeld is al Haar WTF / deeltijdfactor is 0,6596 verdeeld over 4 dagen (zie hierna). Normjaartaak (NJT) zou hiermee dus uitkomen op 1094 uren. Minus 10% scholing (109 uren) geeft NJT van 985 uren. Waarvan max 56% les- of contacturen is 552 uren. Overige uren hiermee dus 433 Op jaarbasis wordt een bepaald aantal uren gewerkt, de normjaartaak genoemd. Een voltijdsfunctie bedraagt 1659 uur. Salarisgegevens sector VO 2017 (bruto-maandsalarissen in euro's behorende bij een normbetrekking) Salarislijnen en salarissen per 1-1-2017 VO Leraar Salaris- schaal LB LC LD Begin- salaris 2601 2617 2628 Eind werkgevers (VO-raad) en de werknemers (Aob, CNV Onderwijs), onder leiding van de sectororganisatie (Voion). Daarnaast is een klankbordgroep betrokken, waarin 15 vertegenwoordigers van het management, 10 vertegenwoordigers van de staf en 10 leraren en leden van de medezeggenschapsraad (MR) van VO scholen zijn uitgenodigd voor twe In de cao vo zitten veel aspecten die draaien om verantwoording van uren. Dat is het kenmerk van het systeem. Het gaat om een normjaartaak bij fulltime aanstelling van 1659 uur, om een maximale lestaak van 720 uur, om 50 uur ontwikkeltijd, om 83 uur voor persoonlijke deskundigheidsbevordering

CAO VO - VO-raa

Normjaartaak VO 2021 — de normjaartaak is de jaartaak van

Figuur: Vo personeelssterkte in fte's. Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen. Definitie: Tot het onderwijspersoneel is gerekend al het personeel in loondienst van het bevoegd gezag (exclusief vervanging en inclusief bovenschools personeel). Exclusief groen onderwijs en het vo-personeel op een bve-instelling. De peildatum is 1 oktober CAO VO. 1.1. Wat is Levensfasebewust Personeelsbeleid? Het budget op laten nemen in de normjaartaak als les of taakverlichting. Hierdoor ontstaat extra ruimte (uren) voor het uitvoeren van een bepaalde taak uit de jaartaak. Deze optie leidt niet tot vermindering van de jaartaak De normjaartaak, zoals gesteld in de cao-vo, is het uitgangspunt. Daarbinnen kan worden geschoven tussen de onderdelen lessen en schooltaken. Taakbeleid en wat heeft dat met werkdruk te maken? Taakbeleid is ontstaan met het oog op vermindering van werkdruk; de veronderstelling is dat taakbeleid d

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in ..

  1. De VO Raad bedoelt waarschijnlijk, dat er na het instellen van de bedragen in de CAO bestuurders niet meer dat soort verhogingen zijn geweest. Ze vergeet te melden dat de specificatie van de bedragen terug te voeren is op de oude bedragen van de CAO VO en dat daar, over salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering bij elkaar, wel degelijk de factor 1,15 op is losgelaten
  2. g van de normjaartaak van 1659 uur voert de werkgever taakbeleid dat gericht is op een evenwichtige spreiding van de werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar, de schoolmaand en de schooldag van werknemers behorende tot de functiecategorie directie, onderwijzend en.
  3. In de cao vo (artikel 14.2) staat dat de werkgever een compensatieregeling moet opstellen voor het OOP als zij verplicht worden gesteld hun vakantie op te nemen in door de werkgever vastgestelde periodes/weken. In het verleden stond in de cao dat hiervoor 40 uur gecompenseerd werd, maar wij willen toewerken naar een meer hedendaagse regeling
  4. CAO-VO goedkeuring van 2/3 van het personeel behoeft alvorens het beleid kan worden ingevoerd. Volgens Bijlage VII dient 10% van de normjaartaak van 1659 uren te worden bestemd voor deskundigheidsbevordering. Het door de werkgever voorgestelde systeem biedt de werkgever d

Normjaartaak in het primair onderwijs - Wij-leren

cao-VO. Voor het formatieplan 2018-2019 wordt gebruik gemaakt van de cao-VO 2016-2017. Als er een nieuwe cao wordt afgesloten voordat het formatieplan 2018-2019 wordt vastgesteld, zal de cao worden verwerkt in het formatieplan. Naast de cao zijn er ook binnen het Tabor College een aantal afspraken e onderwijs.cnvconnectief.n

Taakbeleid VO - ontwikkeltijd PentaRh

CAO VO de regeling van de rechtspositie van onderwijspersoneel, zoals bedoeld in artikel 38a Wet op het Voortgezet Onderwijs, overeengekomen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Carrièrepatroon de wijze waarop de werknemer het maximumsalaris van de bij zijn functie behorende maximumschaal bereikt, als aangegeven in de CAO VO Personeelsbeleid. Heb je zicht op de onderdelen van het personeelsbeleid? In de onderstaande dossiers kom je meer te weten over de verschillende onderdelen, zoals het ouderschapsverlof, de CAO, verzuim, werving en selectie, diverse regelingen eet cetera a De CAO VO 2005-2006 vormt in grote lijnen een voortzetting van de CAO 2003-2005. Partijen constateren daarbij dat de bestaande CAO veel mogelijkheden biedt aan instellingen om eigen keuzes te maken, maar constateren tevens dat deze mogelijk-heden slechtsin geringe mate worden gebruikt

Formatieplanning voor het Voortgezet Onderwijs - Foleta

Protocol VO-raad: onderwijs tijdens corona 31 mei 2021 Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol (31 maart 2021) - Inleidende teksten aangepast aan situatie per 31-05-2021 met oproep voor extra aandacht voor de veilige werkomgeving van het personeel. - Van enkele punten volgorde gewijzigd De VO-raad is van mening dat een op duurzame inzetbaarheid gericht beleid voor alle werknemers de voorkeur verdient boven een regeling gebaseerd op het ontzien van senioren. De werknemer krijgt hierdoor, in samenspraak met de werkgever, meer mogelijkheden zijn arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van zijn behoefte, af te stemmen op zijn privésituatie en zijn werk

Alle cao's en salarisschalen binnen het onderwijs voor 202

Normjaartaak in het primair onderwijs - Wij-leren . Over deze normjaartaak is sinds de invoering veel te doen geweest. Zo zou het de werkdruk niet verlagen, maar eerder verhogen. Startende leraren in het po en vo. Myriam Lieskamp. Een leven lang vitaal in het onderwijs CAO VO overtuigend gesteund door leden VO-raad. De VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben op 15 april 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ruim 100.000 medewerkers in het voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over 40-urige werkweek De Algemene

MR en Jaarverslag en jaarrekening Home - Cursussen - Medezeggenschap - MR en Jaarverslag en jaarrekening. Tijdens deze cursus leren MR-leden leren hoe zij het jaarverslag - dat onder meer bestaat uit de jaarrekening en een continuïteitsparagraaf - moeten lezen, beoordelen en hier vragen over te stellen Cao mbo 2021 en financiële arbeidsvoorwaarden. 30-06-2020. In juli 2021 hebben de vakbonden en de MBO Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2021 (met terugwerkende kracht) per 15 mei 2021 in werking is getreden. De cao heeft een looptijd tot 1 december 2021 Arbocatalogus VO) de richtlijnen van het RIVM dan wel dit protocol overstijgt, geldt de Coronanorm Arbocatalogus VO. 3. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs vervallen. Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft d

Cao voortgezet onderwijs (VO) De Algemene Onderwijsbon . De sociale partners AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad hebben op 13 januari 2021 het Protocol VO - Onderwijs op school tijdens corona aangepast aan de actuele maatregelen rond COVID-19, zoals deze zijn aangekondigd tijdens de persconferentie van 12 januari CNV Onderwijs, Utrecht (stad). 6.739 vind-ik-leuks · 160 personen praten. Waarom heeft vo langer vakantie dan bo? Middelste is in groep 7 begonnen en vindt het vreselijk oneerlijk dat oudste (2e VO) nog 1,5 week vrij is. Hij vroeg waarom je op de middelbare school veel langer vakantie hebt. Tja, geen idee eigenlijk

Het is binnen het voortgezet gewoon dat een docent ook mentor is. Dit boek pretendeert geen studieboek te zijn, maar een praktische gids die docenten bij de uitvoering van het mentoraat kunnen gebruiken. De inhoud van het boek is als volgt. Eerst wordt een typering gegeven van de adolescentieperiode van leerlingen tussen de 12 en 18 jaar De normjaartaak is de basis en geldt als uitgangspunt in dit model. - Er wordt ruimer gefaciliteerd dan de huidige cao vo-normen voor ontwikkeltijd en professionalisering. Er is sprake van flexibiliteit tussen de lestaak en de overige taakruimte. Indien ruimt De normjaartaak voor een fulltimeaanstelling bedraagt in het onderwijs 1659 klokuren. Daarbij wordt uitgegaan van een arbeidsduur van 36,86 uur per week. Die werktijdfactor is gebaseerd op in totaal 45 werkweken. Door de schoolvakanties moeten leraren het aantal te werken uren echter in ee

CAO VO Vakantieverlof OOP - Folet

Algemeen Autorisatieformulier Factsheet twee-factor-authenticatie Personeels- en salarisadministratie Bloedverwantschap gradaties Diensttijd - veelgestelde vragen Payslip Explanation English Version Sluitings- en betaaldata 2021 Visma | Raet Sluitings- en betaaldata 2021 Visma HRM Salarisspecificatie toelichting VOG - veelgestelde vragen VOG - brief minister Voorbeeldbrief aanzegging WWZ. Vanuit de CAO-VO ontvangt iedere docent per schooljaar binnen de normjaartaak een ruim urenbud-get om aan professionele ontwikkeling van zichzelf en de school te besteden: 50 ontwikkeluren 166 professionaliseringsuren (op fulltime basis) Daarnaast is er een scholingsbudget van € 600,- per fulltime fte beschikbaar en opgenomen in de be Onderhandelaarsakkoord cao VO (12 september 2008) waarbij in de cao de normjaartaak van 1659 klokuren gehandhaafd wordt. Vanaf 2010 is het dan niet meer nodig om hierover overleg te voeren aan de centrale cao-tafel. Betaalbaarhei taakbeleid. In de cao vo zitten veel aspecten die draaien om verantwoording van uren. Dat is het kenmerk van het systeem. Het gaat om een normjaartaak bij fulltime aanstelling van 1659 uur, om een maximale lestaak van 720 uur, om 50 uur ontwikkeltijd, om 83 uur voor persoonlijke des-kundigheidsbevordering. Iedereen begint met 'taakbeleid. normjaartaak in het voortgezet onderwijs. Net als in de Wet Arbeid en Zorg gaat het om de helft van de arbeidsomvang per jaar. De helft van het ouderschapsverlof is betaald verlof. Bij een fulltime dienstverband gaat het dan om 415 uur. Over deze uren ontvang je maximaal 55% van het salaris doorbetaald. Reiskosten woon-werkverkee

Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren CAO sector onderwijs (PO en VO) 2005 - 2007 De ACOP, de CCOOP, het AC en de CMHF enerzijds en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap anderzijds, verder te noemen partijen maken de volgende afspraken op hoofdlijnen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs CAO's van PO, MBO, VO en HBO. Hieronder zie je de belangrijkste afspraken uit de CAO's voor zover die betrekking hebben op het proces van formeren en roosteren. * Zie toelichting onderaan. 1. looptijd tot : 31-12-20 . 2. normjaartaak : 1659 . 3. maximale contacttijd/lessen per week. lestijd. 940* Zie hier. 4. opslag.

De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Iedere OOP-er met een volledig dienstverband moet in een schooljaar 1659 uur werken (= normbetrekking). Voor 1659 uur wordt 100% salaris uitbetaald Met Taakbeleid kunt u zeer gemakkelijk zien hoeveel les een leerkracht geeft, hoeveel recht op duurzame inzetbaarheid en professionalisering er is etc. En hoeveel tijd er beschikbaar is voor schooltake De normjaartaak van een fulltimer staat op totaal 1659 uur, te verdelen in een maximaal lesgevende taak van 930 uur per jaar, 166 uur voor deskundigheidsbevordering en 563 uur voor alle andere taken, zoals lesvoorbereiding, correctie, oudergesprekken, bijhouden leerlingendossiers, opstellen handelingsplannen, lokaalverzorging, vergaderingen en overleg, rapporten maken en de diverse. Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014 - 2015. Het akkoord behelst onder meer een loonsverhoging van tenminste 1,2%. Ook is afgesproken dat de huidige seniorenregelin Normjaartaak en lessentabel geven richting aan het verdelen van Het gebouw heeft standaard lokalen en vaklokalen. Het lokaal is van de docent, de leerling komt op bezoek. Het gebouw heeft multifunctionele ruimtes. De leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes werken. Het gebouw heeft verschillende ruimtes, die flexibel inzetbaar zijn sectoren po, vo en mbo; de bruikbaarheid van de indeling voor het mbo is mogelijk beperkt. De variëteit van werkzaamheden in functies wordt geschetst in de MBO informatie- Encyclopedie: 3. De werkzaamheden zijn illustratief en geordend naar de in tabel 2.

De administratielast wordt voortdurend genoemd als dé oorzaak van de werkdruk in het basisonderwijs, zeker in de media. Verschillende enquêtes van CNVO, AOb, DUO Onderwijsonderzoek i.s.m. De Monitor en onlangs nog de NOS zouden dat hebben aangetoond. En toch bekruipt mij iedere keer de vraag of dat wel zo is Schrijf gewoon wat minde Ook de VO-raad wil vrij spel. Om af te komen van het maximum van 750 contacturen moet de twee derde meerderheid van het personeel die nodig is om het taakbeleid te veranderen, verdwijnen. Volgens AOb-bestuurder Ben Hoogeboom wordt de druk om meer lessen te geven steeds groter MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND Koers VO Medezeggenschapsstatuut van samenwerkingsverband Koers VO te Rotterdam (28.10) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Deze uren worden verrekend met de normjaartaak (les en overige taken). Er wordt uitgegaan van vier vergaderingen per jaar. Voor een personeelslid gaat het om 44. CAO VO 104174/ uitspraak d.d 22-07-2009 1 104174 Geschil uitoefening trekkingsrecht VO De werknemer heeft gevraagd of hij zijn volledige trekkingsrecht (artikel 7.2 CAO VO 2008-2010) in de vorm van een vermindering van zijn lestaak in één periode, bijvoorbeeld een week, kon laten vallen

Interim Zorgcoördinator VO Over ZIEN in de Klas ZIEN in de Klas is het leukste en beste onderwijsadviesbureau van Nederland! Onze missie is: alle klassen gelukkig zien en gelijke kansen voor elk kind. We werken met ruim 80 gemotiveerde collega's samen om onze droom werke-lijkheid te maken door te investeren in goed onderwijs bovenbouw PO en VO. Vanuit die kennis en ervaring help je scholen om scherp te krijgen wat zij Je werkt met een normjaartaak wat betekent dat je veel ruimte en vrijheid hebt rondom planning van je werk. We geloven in aansluiten bij de klant vanuit je talenten en hebben een fijne werksfeer opgebouwd waarin we doen wat werkt CAO VO. Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2013-2014 > Onderhandelaarsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2014 - 2015. Looptijd 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. Loonsverhogingen Afgesproken is dat de lonen per 1 augustus 2014 structureel met 1,2% verhoogd worden Author: Rémy Chamboné Last modified by: Petra Oosterom Created Date: 5/14/2019 12:24:22 PM Other titles: VERLOFUREN OPGEBOUWD VO 'VERLOFUREN OPGEBOUWD VO'!Afdrukberei Een onderwijzer / onderwijzeres, leraar / lerares of docent / docente draagt kennis en technische bekwaamheid over aan respectievelijk scholieren, leerlingen of studenten. Sekseneutrale termen zijn leerkracht en onderwijsgevende . Een onderwijzer of onderwijzeres geeft les in (bijna) alle vakken in het basisonderwijs

Kwaliteitszorg is een persoonlijke houding van waaruit je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. Een houding die maakt dat je successen kunt vieren en tegelijk het ook durft te benoemen en te leren van de keren dat het niet lukt. Een houding ook die ervoor zorgt dat je elke dag weer recht in de spiegel kunt kijken In de CAO VO 2018-2019 komt artikel 8 onder de noemer ontwikkeltijd/werkdruk op het volgende neer: de maximale lestaak gaat van 750 naar 720 uur, met daarbij nog 20 uur andere taken. Die maatregel zorgt ervoor dat er 50 uren vrijkomen per 1 fte. Deze uren zijn beschikbaar voor 'onderwijsontwikkeling, -verbreding en -verdieping' Normjaartaak VO 2019. Neck reset kosten. Pompoen rijp. Route paardenvierdaagse epe. Stetson Driver. Incontinentie materiaal. Macht van de koning in België. IPhone Wallpaper 4k Nature. Turn MKV to MP4 online. Geschiedenis brace scoliose. Ontbijt smoothie zonder banaan. Houten wandelstok. Opvouwbaar veldbed. Kärcher K7 ervaringen. Duitse. Vergoeding voor MR-werk. Op duizenden scholen in Nederland vergadert de medezeggenschapsraad (MR) een aantal keren per jaar over het schoolbeleid. Naast vergaderen brengt MR-werk ook veel voorbereiding met zich mee. Als MR-lid word je net als een gemeenteraadslid via verkiezingen gekozen. Als gemeenteraadslid krijg je een vergoeding

VO naam: van t/m wtf afk: geb.datum: functie: locatie: ma di wo do vr basisweek voor 1-8 basisweek na 1-8 normjaartaak: aantal gewerkte uren: bapo: aantal uren ziekteverlof: jaartaak: aantal basisrecht uren (40 uur naar rato): compensatie-uren*: aantal uren bijzonder verlof: persoonlijk budget: aantal uren regulier verlof: resturen 2020. Uitgaande van 40 procent voorbereidingstijd, staat een leerkracht in het P.O. dus 250 uren meer voor de groep dan een collega uit het VO en dat binnen dezelfde normjaartaak. leerkracht Theo Post. directeur Hetty Ruitenberg. Basisschool De Zaaier, Nieuwleusen. (OV) 0529-48257 Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap van VOS/ABB of neem daarover contact op met het secretariaat: @: welkom@vosabb.nl T: 0348 405 200 / 0348 405 20 CFI/ICO/VO, tel.079-3232.444 Voor u ligt het ÕOverzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 1998Õ. Het overzicht bevat publicaties die in het Gele katern van het blad Uitleg zullen verschijnen. Daar-bij streeft de directie VO ernaar haar publicaties ook in het jaar 1998 maandelijks in n nummer van OCenW-Regelingen te doen opnemen

Leerkracht organizer agenda 2020/2021 UITVERKOCHT

Verplicht terugkomen op vrije dagen. augustus 12, 2017 Simpel Rijk Leven Werk 21 comments. Werken in het onderwijs heeft voor mij vele voordelen. Zo geniet ik nu al 5 weken van een heerlijke zomervakantie. Toch zitten er ook wat nadelen aan. Vanaf volgende week gaan we weer langzaamaan beginnen met de voorbereidingen komt dit werkverdelingsplan. De normjaartaak voor een fulltimer blijft 1659 klokuren op jaarbasis. Uitgangspunt is dat het 940 uur lesgevende taken betreft. Met wederzijdse instemming kan hiervan worden afgeweken. Bij dit plan gaan we uit van een inzet van 1659 klokuren op jaarbasis voor een voltijdmedewerker Kennelijk hebben wij hier te maken met een oud-bestuurder van 1 van de grootste VO-besture die niet weet hoe al 20 jaar de normjaartaak in elkaar zit Het Ouders Online forum . Het forum van Ouders.nl is een online community waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Het forum is er voor ouders met vragen over opvoeding, ouderschap, ontwikkeling, gezondheid, school en alle andere dingen die je als ouder tegenkomt in het leven

Vacatures | Prooleiden