Home

Ethische vragen abortus

Abortus is geregeld in de Wet Afbreking Zwangerschap. Ethische begrippen die veel aan bod komen bij discussies rond abortus zijn respect voor de autonomie van de vrouw en de beschermwaardigheid van een foetus. < Medisch-ethische vraagstukken in het kor Waarom is abortus een ethische kwestie is een vraag gesteld door wie niet in staat zijn om de religieuze en maatschappelijke implicaties van deze daad te lezen. Abortus is het verwijderen van een foetus uit de baarmoeder van een vrouw. Het resulteert meestal in de dood van de foetus Op de vraag of abortus ethisch verantwoord is, bestaat hèt antwoord niet. Op het internet of in je omgeving hoor je vast heel veel verschillende meningen hierover. Ook politici en ethici hebben geen pasklaar antwoord. Misschien vind je het helpend om deze verschillende meningen te horen, misschien brengt het je net in de war

Hoe denkt het Hedonisme over abortus? Het Hedonisme is een ethische stroming, waarbij mensen streven naar direct genot. Abortus doet pijn, en daarom zou ik zeggen dat Hedonistische mensen geen abortus zouden plegen, want abortus doet pijn. Aan de andere kant kan het zijn dat ze wel abortus plegen, aangezien het soms ook met egoïsme word vergeleken In de medische beroepspraktijk zijn er diverse onderwerpen waarbij ethische vraagstukken een rol spelen. In dit hoofdstuk vind je een korte beschrijving van deze onderwerpen en verwijzingen naar KNMG-dossiers en andere bronnen waar je meer informatie over deze onderwerpen vindt. A. Abortus. B De ethische vragen, over abortus, over het statuut van het embryo, over handicaps, over de kwaliteit van het leven worden door die techniek niet meer gesteld.' Intussen zijn toch veel ethische kwesties zoals abortus en euthanasie in wetten gegoten? 'Inderdaad, maar ook wetten staan ethische vragen eigenlijk in de weg Abortus is een ethische onderwerp, en in en in deze ethische kwestie zijn twee waarden in een conflict. Het zijn allebei de levens dat door God geschonken heeft, de een is die van de moeder en de andere is het leven van het kind

Abortus KNM

 1. Gerja liet abortus plegen - in het geheim 'Als ik in de spiegel keek, zag ik altijd een zwarte vlek
 2. imaal één week bedenktijd voor de zwangere?
 3. der goed
 4. g van de betrokkene moge-lijk is. Dezelfde argumenten die relevant waren in de ethische vraagstelling rond de wenselijkheid van abortus spelen hier ook een rol. Anders is dat er geen beginnend leven hoeft te worden beëindigd, maar dat wordt voorkomen dat er in de toekoms

Waarom is abortus een ethische kwestie / Openbaar Het

 1. Door de Gezinshuismoeder wordt gevraagd om een onafhankelijke ethische consultatie: ik moet gesprekken voeren met de vrouw over de vraag of zij de zwangerschap voortzet, dan wel afbreekt door een abortus. De opdrachtgever heeft een sterke mening over deze vraag, maar wil de vrouw niet beïnvloeden
 2. In dit onderzoek vragen wij aandacht voor anticonceptiegebruik, falende anticonceptie, de omgang met een ongeplande zwangerschap, abortus en de ethische reflectie rondom deze thema's. Doe jij mee? 02 maart 2021. NPV pleit voor vasthouden verplichte bedenktijd bij abortus
 3. In het ethisch debat over abortus speelt de morele positie (de 'status') van de foetus een belangrijke rol. Men gaat veelal uit van de premisse dat indien de foetus een persoon is, abortus onaanvaardbaar (zelfs: 'moord') is. Er bestaat echter verschil van mening over de vraag of, en zo ja, vanaf wanneer, een foetus een persoon is
 4. Ethische plicht tot abortus bij ernstig gebrek foetus Via een bloedmonster van de moeder kan het DNA van de foetus gevaarloos worden getest. Dit brengt nieuwe ethische plichten voor de ouders,..

Is abortus ethisch verantwoord? Far

Joodse ethiek in het algemeen en bij abortus in het bijzonder. Het Joods-ethisch denken ligt in het concreet maken van hogere normen. Het abortus-probleem wordt op een juridische wijze benaderd. Het Joodse Volk dient zich te houden aan de normen die in de Geschreven en Mondelinge Tora zijn vastgelegd. De Jood beschouwt zich als partner van God Ethische vragen. Respect voor het ongeboren leven. Een embryo is een groep cellen die tot een mens kan uitgroeien. In hoeverre verdient het embryo daarom bescherming? Daarover verschillen de meningen. In grote lijnen vind je 3 standpunten terug: Het embryo is een volwaardig persoon met precies dezelfde rechten als een mens. > Abortus staat. De ethische discussie over de vraag welk type embryo-research onder welke voorwaarden aanvaardbaar zou kunnen zijn, is nog niet afgerond.9 De memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet inzake Medische Experimenten in verband met regels betreffende handelingen met menselijke embryo's en geslachtscellen suggereert ten onrechte dat het doen ontstaan van embryo's voor onderzoek algemeen. Illegale abortus en daaruit voortvloeiende uitwassen waren voor mij de directe aanleiding om me te verdiepen in de ethische vragen rondom abortus. Na het werken met Ecuadoriaanse meiden die door zeer ongelukkige leefomstandigheden met illegale abortus in aanraking kwamen was mijn aandacht getrokken Het tweede kernpunt in de abortusdiscussie is de vraag wie bepaalt of een ongeboren kind mag worden afgedreven. Nu is het uiteindelijk de vrouw die beslist, en die daarmee ook de morele.

Werkstuk Levensbeschouwing Ethiek: Abortus (4e klas tto

 1. Meer informatie over abortus in Nederland. Hieronder vind je de meest gestelde vragen rondom abortus. Kijk eerst goed of je het antwoord op je vraag hierbij kunt vinden. Als je vraag niet tussen deze onderwerpen staat, neem dan contact op met een van de abortuscentra. Dit kan anoniem
 2. Ethisch nadenken over leven en dood vereist zorgvuldigheid en diepgang en de aanvaarding dat gemakkelijke zwart-wit-antwoorden niet bestaan. Kwetsbare waardigheid reikt concrete oriëntaties aan voor het maken van goed overwogen keuzes in verband met prenatale diagnostiek, abortus, vroeggeboorte, euthanasie, ouderenseksualiteit en levensmoeheid
 3. Politici moeten zich de volgende twee vragen stellen en eerlijk durven te beantwoorden. 1. Is een vrouw capabel om te beslissen hoe ze haar eigen leven invult? 2

Het is een belangrijke ethische vraag wat de waarde van een nog niet geboren mens is. Ook redenen doen ertoe. Jij suggereert dat elke abortus legitiem is, omdat het hoe dan ook een keus is die een. Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van.

Ethische plicht tot abortus bij ernstig gebrek foetus Via een bloedmonster van de moeder kan het DNA van de foetus gevaarloos worden getest. Dit brengt nieuwe ethische plichten voor de ouders, vindt Marcel Zuijderland. Sinds kort is in tal van prenatale klinieken en ziekenhuizen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland e Leg medisch ethische vragen voor aan de burger. Door Daniël Boomsma. Vorige week stuurde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zijn ' nota medische ethiek ' naar de Tweede Kamer. Een belangrijk stuk, want het is de uitwerking van belangrijke medisch-ethische kwesties, waaronder abortus, wetenschappelijk onderzoek met embryo's en 'voltooid leven' 'Traag denken graag bij ethische vragen' De Australische spreker en evangelist Nick Vujicic begint een pro-life bank, die geen financiering zal verstrekken voor abortus Dat levert ethische vragen en dilemma's op die je steeds weer voor de vraag stellen: wat is goede zorg in deze situatie, voor deze persoon met dit levensverhaal? Denk aan de euthanasiewet en de abortuswet. Veel morele waarden zijn zo belangrijk dat ze in wetten zijn vastgelegd

Waarom is abortus een ethische kwestie - Verschil Tussen

Als je ethisch bezig bent, moet je je afvragen of je iets dat zeker is op dezelfde manier moet beoordelen als iets dat mogelijk is. Het is juist de ethische vraag of het voorschrijven en innemen van de morningafterpil net zo onjuist is als abortus Alle FAQ abortus vragen oftewel veelgestelde vragen en antwoorden over abortus op een rij, wij maken het inzichtelijk om meer te weten te komen over abortus. We hebben een selectie gemaakt van vragen die wij veel krijgen van mensen die een abortus overwegen. Er zijn veel vragen over abortus, maar ook veel antwoorden

Vrouwen en mannen hebben recht op eerlijke en betrouwbare informatie over seksualiteit en gezinsplanning, om zelf weloverwogen keuzes te maken. Ook bij een onbedoelde zwangerschap. Soms wordt informatie gemanipuleerd of is de informatie eenzijdig of onjuist. Een onderwerp waar vaak veel misverstanden over bestaan is abortus. 'Een gevoelig onderwerp', zegt Ineke van de Vlugt 76 morele dilemma's / ethische vragen op het gebied van veiligheid. augustus 31, 2019. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van mijn favoriete ethische vraagstukken (die allemaal in de kern morele dilemma's zullen zijn) die te maken hebben met veiligheid en waarover je een oordeel / mening kunt vormen Uit: Ravage #4, 15 mrt 2002. Prikkelende ethische vragen . Peter Singer voor de linkse wereld. Volgens een citaat op de omslag van Peter Singer's onlangs verschenen bundel Een ethisch leven heeft hij een groter lezerspubliek dan enig ander beroepsfilosoof sinds Bertrand Russell ooit gehad heeft het geval van abortus een gerandomiseerd experiment uit te voeren. Om die reden zijn er twee typen onderzoek die gebruikt worden om vragen over psychische gezondheid na abortus te beantwoorden. Ten eerste wordt er bij bestaande grote studies onder de algemene bevolking gekeken naar de invloed van abortus op psychische aandoeningen Houding van Nederlanders jegens abortus Sjof Raaijmakers, Isabella van der Vlies en Tim de Beer H2119 Dat is de centrale vraag van dit onderzoek - op het gebied van opinieonderzoek een primeur in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de SGP. 1 Ethische kwesties voor een op twaalf belangrijk thema

In Nederland is abortus zonder opgaaf van reden mogelijk tot de 24e week van de zwangerschap. Er worden tegenwoordig kinderen geboren na zwangerschappen van slechts 20 weken, die na een periode van intensieve zorg gezond opgroeien. Hoe is dit te r.. ik vind het altijd machtig interresant hoe mensen denken over ethische vragen ik zal een paar ethische vragen hieronder zetten als je een reactie wil geven op 1 van de ethische vragen gebruik dan het nummertje van de vraag en argumenteer abortus was dat ook niet tot paar jaar geleden.

DIt leidt ertoe dat in principe elke vrouw op elk moment (voor de 22 weken ) om elke reden een abortus aan kan vragen, en deze krijgt na de wettelijke wachttijd van een week. Dat was zeg maar niet geheel de bedoeling van de wet, en ik vraag me af wat er gerechtelijk zou worden beslist als een bijna-pappa de arts of de vrouw aanklaagt omdat er geen sprake was van een noodgeval De vraag die samenhangt met dit gedachte-experiment, is nu in hoeverre het bij gebrek aan zekerheid wel ethisch verantwoord is om je kind uitgerust met een cameraatje op pad te sturen naar Y. Een en ander zal ongetwijfeld afhangen van hoe de kans wordt ingeschat (slippery slope), maar het gaat hier juist om die twijfel die je weg wil nemen bij jezelf BIO ETHISCHE VRAGEN . vraag of het aanvaardbaar is een menselijk embryo te gebruiken voor Deze discussie is vergelijkbaar met die rond abortus. De embryonale stamcel is bij deze controverse betrokken, niet de volwassen stamcel. 2. Rond de aanmaak van embryo's uitsluitend voo In de dagelijkse medische praktijk worden zorgprofessionals regelmatig met ethische dilemma's geconfronteerd. Een moreel beraad kan dan uitkomst bieden. Drie deskundigen leggen uit hoe dat in zijn werk gaat

Beter sterven | KNMG

Ethische kant­tekeningen bij het gebruik van humaan foetaal materiaal na een abortus provocatus Boer, Th.A. (1994) Pro Vita Humana, volume 1, issue 3, pp. 89 - 9 De vraag die overblijft is of het aanvaarden van het gebruik van HEK293T cellen mogelijk zou meewerken aan het doden van het kind in de jaren '70. Om een aantal redenen zouden veel, zo niet de meeste christelijke bio-ethici stellen dat dit niet het geval is-ervan uitgaande dat er überhaupt sprake was van een abortus Elk jaar voert de NPV een onderzoek uit naar één van haar medisch-ethische thema's. Op dit moment loopt het onderzoek 'Vruchtbaarheid, anticonceptie en zwangerschap: hoe ga jij hiermee om?' In dit onderzoek vragen wij aandacht voor anticonceptiegebruik, falende anticonceptie, de omgang met een ongeplande zwangerschap, abortus en de ethische reflectie rondom deze thema's In feite wordt die discussie over abortus op twee manieren gevoerd. Er vindt een ethisch debat plaats en een technisch debat. In het ethische debat staat het goed of kwaad van abortus centraal en in het technische de gevolgen van het al dan niet toestaan. Beide discussies hebben hun eigen spelregels en zullen de revue passeren

Medisch-ethische vraagstukken in het kort KNM

Al sinds de jaren 80 klinkt er kritiek op de verplichte 'denkpauze' voor een abortus. Een meerderheid van de Kamer wil af van de vijfdaagse 'beraadtermijn', D66 dient vandaag een. CONCLUSIE Vrouwen die een abortus meemaken, hebben vaker een geschiedenis van psychische aandoeningen, maar er zijn geen aanwijzingen dat abortus het risico op psychische aandoeningen verhoogt. TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 60(2018)8, 527-535 TREFWOORDEN abortus, ongewenste zwangerschap, psychiatrische epidemiologie Een ethisch dilemma/probleem heeft te maken met botsende waarden en verschillende ethische visies. Als je een ethisch probleem duidelijk wilt formuleren, dan.. Abortus en belastingontduiking is legaal, maar niet zo ethische. Naar de satankerk gaan is legaal, maar niet zo ethische. De zondag in de kerk hoor je veel wat goed en kwaad is vanuit de ethiek. Het kan legaal zijn om te vreemd te gaan, maar het is niet ethisch. Maar soms is in het niet legaal

Een toekomst voor ethische vragen? - Uitgedokterd - magUZ

Werkstuk Levensbeschouwing Abortus, ethisch verandwoord

Abortus. ethische bezinning 8 (Paperback). ABORTUS. ETHISCHE BEZINNING 8. Meer gemak en voordeel met Select. Voor maar € 9,99 per jaa Abortus is in Nederland tot 24 weken toegestaan. Dat is ongelooflijk! Geen enkel ander land binnen de Europese Unie heeft zo'n ruime abortusgrens. En dat is niet voor niets; het kindje is dan al heel ver ontwikkeld. Elke abortus betekent een groot verlies, voor moeder en kind. Maar hoe mensen ook over abortus denken, de [

Artikelen over ethische dilemma's - EO Visi

Artikel over de geschiedenis van abortus in Nederland. Nederland was niet het eerste land dat abortus legaliseerde. Rusland was in 1920 het eerste land waar men zonder risico op vervolging een abortus kon laten uitvoeren. Jozef Stalin draaide dit in 1936 echter terug. In IJsland is abortus sinds 1935 onder bepaalde voorwaarden toegestaan en in Zweden vanaf 1938 Ethische Perspectieven 26 (4), 370-373, doi: 10.2143/EPN.26.4.3191682 Het thema abortus is bespreekbaar, de eigen abortus veel minder. Waarom is dit zo, tenaf op een 'laattijdige vraag' tot zwangerschapsafbreking leggen daarentegen we

Medisch-ethische kwesties - Wikipedi

76 morele dilemma's / ethische vragen op het gebied van

Samenvatting Beroepsethiek voor maatschappelijk Werk en Dienstverlening Klaasse, Fons. Vak: Ethische vraagstukken. Beroepethiek. Een dilemma is een tweesprong. We moete n kiezen tussen A of B, maar de keuze is. moeilijk. Beide keuzen hebben hun aa ntrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten Versoepeling abortuswet in vraag en antwoord. Geplaatst op 18:13h in algemeen door Open VLD. Dit is een ethisch dossier, net zoals bijvoorbeeld de euthanasiewetgeving. Voor onze partij betekent dit dat dit een zaak van het parlement is, en niet van de regering Welke vragen over abortus heb jij? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Vraag het maar! Kan ik rechtstreeks bij de kliniek een afspraak maken, of moet ik eerst de huisarts bellen? Je kunt zowel rechtstreeks bij de kliniek een afspraak maken, als via je huisarts. Het kan goed zijn eerst bij je huisarts. 12. Indien we abortus toestaan dan zetten we indirect ook de deur open voor andere levensontnemende handelingen ( euthanasie, doodstraf ). Je ziet ook in andere landen dat abortus wordt ingezet als instrument voor gezinsplanning. Dit moet je ten alle tijde voorkomen. 13. Het is onmogelijk om een grens te trekken

De dilemmamethode is bedoeld als een ethische gespreksmethode, met andere woorden: het gaat erom te kunnen beoordelen of er een goede afweging wordt gemaakt en met collega's te bespreken op welke wijze goede zorg verleend kan worden. 4 stappen: 1. Zo scherp mogelijk formuleren van het dilemma. 2. Formuleren van de ethische vraag? 3 Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase. Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel ethische vragen omgaan. Ik heb contact gezocht met OKBI en samen met hen heb ik hier een onderzoek naar opgezet. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat kan over ethische besluitvorming geleerd worden van de Rank Leidsche Rijn en de Lunch Ede voor een gemeente die wil leren missionair present te zijn Voor ethische vragen rondom veiligheid zijn er 5 handvatten (pdf) vastgesteld die je kunnen helpen om een afgewogen keuze te maken. Deel deze pagina. Deel via Whatsapp. Print. Deel via Facebook. Deel via Twitter. Deel via LinkedIn. Deel via Mail. Bronnen Boek - Dilemma's bij dementie - Tim van Iersel

Ethische vragen bespreken met praktische handvatten. . Vaak gaat eHealth over technologische ontwikkelingen, financiering of veranderkundige processen op de werkvloer. Het onderwerp ethiek in relatie tot eHealth wordt veel minder vaak genoemd of besproken, lijkt het. Eind 2017 organiseerde Nictiz een eerste bijeenkomst over ethiek en eHealth. Ethische vragen voor de uitvaartverzorger. Hebben nabestaanden recht op afscheid? Ook als de opdrachtgever dat niet wil? Of als de overledene aangaf niet te willen dat bepaalde mensen hem nog zouden zien? Voert u de wensen van nabestaanden altijd uit, ook als die indruisen tegen uw eigen ethiek Dat maakt dat de ethische vraagstelling van deze lezing relevantie heeft boven de context van de behandeling van Parkinson-patiënten uit. Een tweede afperking zal zijn dat wij ons maar zijdelings zullen bezighouden met de vraag naar het gebruik van weefsel of organen van anencefalen of vruchten na een spontane abortus

Ethische consultatie: abortus? - Het Neon - Netwerk Ethiek

Ai invoeren begint bij het stellen van ethische vragen. Wilt u deze bijdrage aanbevelen? Dat kan via: In de tijd dat ai nog het onderzoeksterrein van vooral wetenschappers was, bleef het risico ervan beperkt. Maar de verdere ontwikkeling van ai en het groeiende aanwezigheid ervan in bedrijfsleven en maatschappij heeft de impact vele malen. Inzet zorgrobots roept ethische vragen op. Door aanhoudende personeelstekorten, stijgende zorgvraag en toenemende vereenzaming maken zorginstellingen steeds vaker gebruik van speciaal voor de zorg ontwikkelde sociale robots. Over de ethische kant daarvan wordt nog veel te weinig nagedacht, betoogt Meggi Schuiling-Otten, bestuurder bij het. Dat zijn lastige ethische vragen. Het is steeds een afweging tussen risico's en voordelen voor patiënt en samenleving. Het ligt voor de hand om te beginnen aan het einde van het ziekteproces en patiënten die uitbehandeld zijn te vragen voor deelname

Abortus - NPV Zorg voor het leven Medisch-ethisch advie

Lydia (48) dacht dat ze in de overgang was. Ze bleek zwanger. Ze schaamt zich en durft er niet over te praten. Een abortus wil ze niet, maar dit kind ook niet. Lees verder » Abortus. Aflevering: 26 minuten. Leestijd: 10 minuten. Nu de Christen Unie in het kabinet zit, is de abortuswet terug in het publieke debat. Maar ooit was er helemaal geen wet, en was abortus het werkterrein van schimmige zakkenvullers in achterafstraatjes en van idealistische artsen die de gevangenis riskeerden Abortus wordt uit het strafrecht gehaald en de termijn Versoepeling abortus (bijna) een feit: 4 vragen beantwoord over het 'Ik heb het gevoel dat sommigen het ethische debat niet. Casuïstiek bij ethische vragen rond BOPZ-kwesties in de ouderenzorg. Op dinsdag 27 juni 2017 hield Dr. Dorothea Touwen, onderzoeker en universitair docent medische ethiek aan het LUMC, een presentatie voor de themagroep Vrijheid en Veiligheid (BOPZ) van Waardigheid en trots. Touwen heeft als aandachtsgebied de ouderengeneeskunde en daarbinnen. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Abortus Vraag en antwoord. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Vraag en antwoord - Abortus. 2 vragen en antwoorden over Abortus. Wat moet ik doen als ik abortus overweeg? Tot hoeveel weken kan ik een abortus laten uitvoeren? De Rijksoverheid. Voor Nederland. Service. Contact; Abonneren; RSS; Vacatures.

College 'Ethische vragen' (Zoom) 19 juli 2021 - 26 juli 2021 15:00 - 17:00 uur Vroeg of laat dienen zich in ons begeleidingswerk situaties aan waarbij we ons afvragen: 'kán dit eigenlijk wel ?'. Naar ons gevoel worden er dan ethische. Ethische vragen. Mensen verschillen in hun opvattingen over het leven. Iemands opvatting, kerkelijke achtergrond of overtuiging bepalen tot op zekere hoogte de keuzes en beslissingen die een mens in het leven maakt. Dit geldt ook voor artsen. Voordat u kiest voor een huisarts is het belangrijk te weten hoe deze over bepaalde dingen denkt Maak uw enquête zo toegankelijk mogelijk. Bereik zoveel mogelijk mensen om inzichten te krijgen in veelvoorkomende ethische vragen. Al onze standaard enquêteontwerpen zijn zeer toegankelijk (conform de Amerikaanse Section 508-normen). U kunt ze op verschillende manieren gebruiken, zowel online als per telefoon. Test uw enquête vooraf Den Haag. Nu de introductie van een effectief en veilig vaccin een kwestie van maanden lijkt, maken medische vragen plaats voor ethische. Wie krijgen de eerste schaarse vaccins toegediend 4 Hieronder staat een Stappenplan Ethisch Oordelen, dat bij allerlei situaties die zich in het leven voordoen als hulpmiddel gebruikt kan worden om tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen. Lees de vragen en probeer te achterhalen of je bij de bovenstaande casus misschien een aspect hebt laten liggen. Stappenplan Ethisch Oordele

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losseNieuws | Ethische basis voor verantwoorde innovatie

Ethische morele vraagstukken. Weten jullie nog wat morele/ethische vraagstukken. Even een voorbeeld wat ik bedoel, het Heinz-dilemma: In een stad in Europa ligt een vrouw met een zeldzame ziekte op sterven. Er is een nieuw geneesmiddel waarvan de dokters denken dat het haar leven kan redden. Dit geneesmiddel bevat een stof die recentelijk is. De zwangerschap is ongewenst, de abortus een vervelende maar noodzakelijke manier om daar een eind aan te maken. Een medische ingreep. Laten we het niet ingewikkelder maken door allerlei ethische vragen te stellen, daar hebben we onze religieuzen voor. En dat is hun goed recht Voor een abortus is een aantal zaken belangrijk om te weten, zoals tot hoeveel weken abortus mogelijk is en waar je terecht kunt voor hulp Scholen moeten bewust nadenken over dit soort ethische vragen wanneer ze keuzes maken voor digitalisering in het onderwijs. Dat schrijft Kennisnet in haar rapport 'Waarden wegen - Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs'. Digitale technologie maakt onderwijs in veel opzichten aantrekkelijker, makkelijker en efficiënter

Hoe beweging maken rond bio-ethiekChristenUnie wil pil vergoeden om abortus tegen te gaan - NRCZo ontstond een medisch-ethische barst in de coalitie - NRCEthische kwesties rondom draagmoederschap en zwangerschapHet boeddhisme en ethische dilemma&#39;s (04/12/11

Vraagschema / stappenplan bij een moreel dilemma. november 06, 2020. In deze bijdrage vind je de 13 vragen die je kunt stellen om tot een zo goed mogelijk onderbouwd moreel oordeel te komen. Als je de vragen uit dit stappenplan stelt en de antwoorden meeweegt bij je oordeelsvorming, kunnen anderen je veel verwijten, maar niet dat je nauwelijks. Allereerst ethische dilemma's zijn niet een twee drie op te lossen. Het gaat over waarden en normen en iedereen kan een probleem anders zien en anders omschrijven. Als je er niet uitkomt, moet je allereerst eerlijk zijn tegen de patiënt en zeggen dat je niet weet wat de oplossing voor een probleem is In de coronatijd staan zorgbestuurders voor complexe, ethische vraagstukken die om een snelle en adequate besluitvorming vragen. Ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken is het belangrijk om te kijken wat de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis ons leren over wat goed besturen is, in het bijzonder in crisistijd Abortuskliniek Bloemenhove heeft diverse vragen over o.a. ongewenst zwanger zijn, het maken van een afspraak, de abortus behandeling, de abortuspil, de verwijzing, de weken, de kosten van abortus en anticonceptie op een rijtje gezet Laat bij eHealth de ethische vragen niet over aan ethici. . Frederieke Jacobs 5 oktober 2017. Bij eHealth en zorginnovatie gaat het vaak over technologische doorbraken, financiering of veranderkundige processen. Het onderwerp ethiek wordt veel minder vaak genoemd of besproken, lijkt het. En dat terwijl ethiek en technologie hand in hand gaan.