Home

Europese richtlijn elektronische handtekening

Elektronische handtekening - Europa decentraa

EUR-Lex - 32014R0910 - EN - EUR-Le

Wetgeving elektronische handtekening ValidSign digitale

De Europese Unie (EU) heeft mede als taak het opheffen van handelsbelemmeringen tussen de lidstaten. Het is dan ook niet vreemd dat dit vraagstuk op Europees niveau is opgepakt. Op 13 december 1999 werd een juridisch kader vastgesteld voor het gebruik en de erkenning van de elektronische handtekening (Richtlijn 1999/93/EG) Deze richtlijn is in 2003 in Nederland geïmplementeerd in de Wet elektronische handtekeningen. Hoewel de richtlijn formeel pas in 2000 van kracht is geworden, naderen we dus het tweede lustrum van de Europese wetgeving nadat deze zojuist het eerste van de nationale wetgeving hebben gevierd In Europa was een digitale handtekening dankzij Richtlijn 1999/93/EG reeds gelijkgeschakeld aan een papieren handtekening. In de meeste gevallen moet die digitale handtekening dan wel met behulp van een gewaarmerkt certificaat te verifiëren zijn en moet deze met een veilig middel (bijvoorbeeld een smartcard) zijn gemaakt geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden gebruikt. De geavanceerde elektronische handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening zijn in de context van de Dienstenrichtlijn het belangrijkst. De geavanceerde elektronische handtekening moet volgens de Wet elektronische handtekeninge

Elektronische Handtekeningen Richtlijn - Electronic

Sinds 1 juli 2016 regelt de Europese Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (Eidas-Verordening) de gelijkstelling tussen handgeschreven en elektronische handtekeningen.(1) De Verordening volgt daarmee de eerdere Europese Richtlijn op inzake Elektronische handtekeningen uit 1999.(2) Centraal staat daarbij de gekwalificeerde elektronische handtekening Nu is de huidige Europese richtlijn elektronische handtekening bepaald niet technologieonafhankelijk. Alleen als PKI-technologie wordt toegepast kan de huidige richtlijn worden begrepen en toegepast, en kunnen elektronische handtekeningen worden geplaatst die dezelfde rechtskracht hebben als handgeschreven handtekeningen De Wet Elektronische Handtekening is de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen. Onder een elektronische handtekening worden verschillende methoden van elektronisch 'ondertekenen' verstaan Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde elektronische.

Elektronisch aanbesteden en de elektronische handtekening De Europese richtlijnen 2014/23/EU en 2014/24/EU zijn beide verwerkt in de gewijzigde Aanbestedingswet 1 De eIDAS-verordening stimuleert grensoverschrijdende dienstverlening en handel tussen burgers en bedrijven van de Europese lidstaten

De Europese richtlijn (en de nieuwe Verordening) en de wet uit 2001 legt geen algemene norm op waaraan de digitale handtekening moet voldoen. Het definieert wel een handtekening die alle lidstaten van elkaar moeten accepteren indien hun regelgeving enkel naar een handgeschreven handtekening verwijst Op 21 mei 2003 is de Wet Elektronische Handtekeningen in werking getreden. Met deze wet is de Richtlijn Elektronische Handtekeningen geïmplementeerd 1 Testing in de Nederlandse wetgeving. Deze Europese richtlijn beoogt voor de Europese Gemeenschap een uniforme regeling te treffen voor elektronische handtekeningen, waarmee het (internationaal) gebruik ervan wordt gestimuleerd

RICHTLIJN 1999/93/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 13 december 1999. betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen. HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95 De Europese richtlijn zegt daar niets over. Ook voor de digitale ondertekening moet de wet worden aangepast. In plaats van precies te omschrijven met welke technologie ondertekend moet worden, is gekozen voor een meer algemene formulering waarbij de wet bepaalt dat nadere regels worden gesteld ten aan zien van digitale ondertekening De wet elektronische handtekening is als afgeleide van de hiervoor genoemde Europese Richtlijn in Nederland tot stand gekomen in mei 2003 en heeft geleid tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad. De Europese regelgeving heeft als doel de bewijswaarde van handtekeningen te harmoniseren onder de lidstaten en het gebruik van de elektronisch handtekening te promoten. Zo moet bijvoorbeeld wanneer de handtekening aan bepaalde criteria voldoet (de zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening) in alle lidstaten gelijk gesteld worden met de handgeschreven handtekening De wet elektronische handtekening is al sinds 1999 actief op basis van de Europese Richtlijn. Sinds juli 2016 is deze Europese richtlijn opgegaan in de nieuwe Europese eIDAS-verordening. Hierbij is de richtlijn samengevoegd met de eisen voor digitale identiteiten in Europa en zijn er aanvullende trustdiensten gedefinieerd naast de digitale.

27 743 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische. Een geavanceerde elektronische handtekening is een gewone elektronische handtekening aangevuld met de volgende eigenschappen: 1) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; 2) zij maakt het mogelijk om de ondertekenaar te identificeren; 3) zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden

Is elektronisch ondertekenen rechtsgeldig? - Ondertekenen

 1. De elektronische handtekening kent wel een wettelijke basis. Sinds 1999 was dit in een Europese richtlijn geregeld en vanaf 2014 is deze vervangen door de eIDAS verordening. Deze bepaalt onder meer dat er sprake is van drie niveaus handtekeningen: De gewone elektronische handtekening
 2. Richtlijn 1999/93/EG regelt elektronische handtekeningen en certificatiediensten. De richtlijn bepaalt waaraan elektronische handtekeningen moeten voldoen om betrouwbaar te zijn. Zo moet de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden en moet identificatie door derden mogelijk zijn
 3. Wetgeving elektronische handtekening in Nederland en Europa. Nederland heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening kan hebben
 4. 99/93/EG betreffende elektronische handtekeningen. Deze richtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de Europese Unie wetten moet aannemen om digitale handtekeningen rechtsgeldig te laten zijn. De Richtlijn maakt onderscheid tussen gewone elektronische handtekeningen en geavanceerde elektronische handtekeningen. Gewone elektronische handtekening
Europese richtlijn koeienwelzijn | MelkveeWelke soort elektronische handtekeningen biedt Signaturit?

Digitale handtekening rechtsgeldig @ iusmentis

handtekening in 2003, daarna vanwege de implementatie van de Richtlijn Elektronische handel 2004, en tenslotte om schriftelijkheid meer ruimte te bieden in het elektronisch verkeer in 2010. Op grond van Europese Richtlijn 99/93/EG is sinds 21 mei 2003 de Nederlandse Wet Elektronische Handtekeningen van kracht Sinds 1999 is de wet elektronische handtekening actief op basis van de Europese richtlijn. Deze richtlijn is sinds juli 2016 opgegaan in de nieuwe eIDAS-verordering. De afgelopen jaren wordt de elektronische handtekening steeds meer gebruikt elektronische handtekening: elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 10, van de eidas-verordening; Europese lijst van syntaxen: lijst van syntaxen waarvan het referentienummer op grond van artikel 3 van richtlijn 2014/55/EU bekend is gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie

De eIDAS-verordening heeft daarmee de Richtlijn elektronische handtekeningen (1999/93/EG) vervangen. Met deze verordening is bepaald dat elektronische documenten die tussen twee Europese landen worden verzonden, veilig zijn, aan de wetgeving voldoen en altijd worden gereguleerd De voorgestelde Europese Verordening inzake elektronische transacties in de interne markt is nu aangenomen, waarbij het merendeel van haar bepalingen vanaf 1 juli 2016 van kracht zal gaan. De Verordening zal niet alleen de bestaande Richtlijn inzake elektronische handtekeningen intrekken, maar zal automatisch ook iedere strijdige nationale wet in Europa vervangen Drie types digitale handtekeningen, drie niveaus van betrouwbaarheid: welk type heb jij nodig? Als je binnen Europa gebruikmaakt van digitale identificatiemethoden en handtekeningen, doet u dit het best binnen een vast wettelijk kader. Een digitale handtekening moet namelijk aan bepaalde richtlijnen voldoen Bij verordening worden nadere regels gesteld ten aanzien van deze digitale handtekening. De KNB wil een gekwalificeerde digitale handtekening als bedoeld in de eIDAS-verordening voorschrijven. Uitstel Vanaf 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv o

Onderhoudsabonnement RI&E: altijd actueel Arbobeleid

De elektronische handtekening, hoe zat het ook alweer

 1. sinds 1999 actief op basis van de Europese Richtlijn. Sinds juli 2016 is deze Europese richtlijn opgegaan in de nieuwe Europese eIDAS­verordening. Hierbij is de richtlijn samengevoegd met de eisen voor digitale identiteiten in Europa en zijn er aanvullende trustdiensten gedefinieerd naast de digitale handtekening, zoals de digitale tijdstempe
 2. 1 Volgens de Europese richtlijn mag die identificatie ook zijn in de vorm van een pseudoniem, d.w.z. een aangenomen naam die niet gelijk is aan de echte naam van de ondertekenaar. AORTA_Auth_Ontw_Elektronische_Handtekening.doc
 3. Een elektronische handtekening die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoet, wordt wettelijk gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening op papier. Dat is geregeld in de Wet elektronische handtekeningen die 21 mei 2003 in werking treedt. De wet is de implementatie van Europese richtlijn 1999/93/EG
 4. De Europese wetgever nam in 1999 een richtlijn aan tot vaststelling van het juridisch regime dat toepasselijk is op elektronische handtekeningen en op de activiteiten van certificatie- dienstverlener
 5. Sinds 2000 kon u een document ondertekenen ofwel door het plaatsen van een papieren handtekening ofweldoor het plaatsen van een digitale handtekening. De Belgische wetgeving werd in 2001 uitgebreid met de Handtekeningwet waardoor de Wetgever een Europese richtlijn omzette en het juridische kader heeft vastgelegd
 6. De Europese richtlijn 1999/93/EG die werd omgezet in het Wet van 9 juli 2001, de zogenaamde Wet op de Elektronische Handtekening. De Europese verordening 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie e
 7. Juridische aspecten en aandachtspunten van de elektronische handtekening. Op 23 juli 2014 heeft de Europese Unie de verordening over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (eIDAS) goedgekeurd. Ze vervangt sinds 1 juli 2016 Richtlijn 1999/93/EG over de elektronische handtekening en de verstrekkers van certificatiediensten

Elektronische handtekening: tien jaar te weinig gebruikt

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert . Elektronische handtekening . Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli . DigiD SSL. Versie Datum 16 augustus. inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn or. 99/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 de­ cember 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elekuonische handtekeningen) Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde. Economische Zaken laat weten dat de Wet elektronische handtekeningen op 21 mei 2003 in werking is getreden. De wet is de implementatie van een Europese richtlijn. Een elektronische handtekening die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoet, wordt wettelijk gelijkgesteld aan de handgeschreven handtekening op papier

Digitale handtekening - Wikipedi

In Europa is een digitale handtekening dankzij Richtlijn 1999/93/EG nu gelijkgeschakeld aan een papieren handtekening. In de meeste gevallen moet die digitale handtekening dan wel met behulp van een gewaarmerkt certificaat te verifiëren te zijn en moet deze met een veilig middel (bijvoorbeeld een smartcard) zijn gemaakt Deze verordening is sinds juli 2016 volledig van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, waarbij zowel de vorige Richtlijn 1999/93/EG betreffende elektronische handtekeningen als de nationale wet- en regelgeving waarvan de inhoud in strijd is met de bepalingen van eIDAS, is ingetrokken Volgens de wet van 9 juli 2001, genaamd Wet op de elektronische handtekening 4 en de Europese richtlijn 1999/93/CE 5 is de elektronische handtekening juridisch gelijk aan de klassieke handtekening, wanneer het certificaat uitgaat van een erkende certificeringsoverheid. Dit is het geval bij het certificaat in de chip va België zet de richtlijn van 1999 om in nationale wetgeving in de wet van 9 juli 2001. Europese richtlijn van 1999 over de elektronische handtekening definieert het wettelijk kader met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de elektronische handtekening gelijk te stellen met een handgeschreven handtekening

De Wet elektronische handtekeningen is vandaag in werking getreden, als een doorvertaling van een al eerder aangenomen Europese richtlijn voor het accepteren van de elektronische handtekening betrekking tot Elektronische Handtekening, en tot slot de wet Marktpraktijken. 2.1 De wetgeving met betrekking tot de elektronische handel 2.1.1 De richtlijn elektronische handel i) Het ontstaan van de richtlijn Zoals in de inleiding al werd vermeld is ons bestaande klassieke verbintenissenrecht niet voldoend Elektronische ondertekening van de arbeidsovereenkomst Bb 2021/17 1. Inleiding en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EU 11 en 12, en 26 eIDAS-verordening. 4 Art. 3 lid 10 eIDAS-verordening. Europese wetgever aan de lidstaten zelf gelaten. Bij inter-nationale kwesties is het goed om dit in het achterhoof

economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen Bij de webeditie van de AutomatiseringsGids valt te lezen dat we vanaf vandaag officieel gebruik mogen maken van de elektronische handtekening. Door de invoering van een Europese richtlijn in de.

De Europese Unie werkt sinds 2016 met de eIDAS-verordening. Die maakt dat een digitale handtekening rechtsgeldig en afdwingbaar is. In het VK zijn elektronische handtekeningen toegestaan sinds de Electronic Communication Act 2000. Ook hebben zij de eIDAS-verordening in 2016 goedgekeurd, toen ze nog lid waren van de EU Nederland heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot elektronische handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening kan hebben in het geval de methode van authentificatie betrouwbaar genoeg is voor het doel van het document Title: De Richtlijn elektronische handtekeningen: Author(s): Bartels, S.E.; Schaub, M.Y. Publication year: 2014: In: Hartkamp, A.S.; Sieburgh, C.H. (ed.), De invloed.

elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 10, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 (PbEU 2014, L257) Europees kader. Sinds de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 inzake elektronische handtekeningen worden digitale handtekeningen niet langer gezien als de uitzondering, maar als een volwaardig alternatief voor de handgeschreven variant Wetsontwerp houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (Digitale handtekening - EG-richtlijn) (2-662) Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 2-662/1 p. 1: Amendement nr 10 van de heer Thissen. 2-662/2 p. 4-

In 1999 stelde de Europese Unie een richtlijn op voor elektronische handtekeningen dat door lidstaten wordt gebruikt als grondslag voor landspecifieke wetten. In 2016 werd de set met eIDAS-verordeningen van de Europese Unie van kracht in alle 28 lidstaten waardoor één enkele, gestandaardiseerde richtlijn werd ontwikkeld De Nederlandse wetgeving inzake de elektronische handtekening is sinds 21 mei 2003 vastgelegd in artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de publieke sector in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht.Met ingang van 1 juli 2016 geldt de nieuwe verordening 910/2014, vanaf deze datum zijn de wijzigingen die uit deze nieuwe Europese verordening voortvloeien doorgevoerd op de relevante. Rechtsgeldige elektronische handtekening met DocuSign. Het ondertekenen van documenten gaat vaak nog fysiek vanwege de rechtsgeldigheid van handtekeningen. Met DocuSign is dit verleden tijd. Met deze webtool tekenen jij en je partners of klanten online documenten, op een manier die net zo rechtsgeldig is als een handtekening met pen op papier PDF | On Jan 1, 2001, S. van der Hof published Regulering van elektronische handtekeningen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

'Weinig coördinatie bij Europese richtlijn voor

Digitale handtekening (ValidSign) ValidSign, marktleider digitaal ondertekenen in Nederland, heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft volgens de Europese wet dezelfde juridische geldigheid als de handgeschreven handtekening. De niet gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn rechtsgeldig sinds juli 2016. Dit betekent dat de digitale handtekening kan worden gebruikt als bewijs in gerechtelijke procedures eIDAS: Drie soorten elektronische handtekeningen. In 2016 is een nieuwe Europese verordening in werking getreden, officieel genaamd Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG De nieuwe richtlijn inzake elektronische facturering bouwt voort op deze bepalingen van de btw-richtlijn, inclusief de mogelijkheid om geavanceerde elektronische handtekeningen te gebruiken om de authenticiteit en integriteit van facturen te garanderen, en bepaalt dat alle afzenders van elektronische facturen, niet enkel btw-entiteiten, dit moeten kunnen garanderen RICHTLIJN (EU) 2018/1972 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 11 december 2018. tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114

Europese richtlijn (Habitat) | Bouwen met staalPublicatie Europese richtlijn melanoom - Oncologie en PraktijkDuurzame Leverancier - D-too! listingEuropese richtlijn behandeling subklinische hypothyreoïdieApa Bronvermelding

Richtlijn elektronische handel Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (richtlijn; wet; inwerkingtreding; KS 28197) Richtlijn elektronische handtekeninge b. een in de Europese Gemeenschap of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gevestigde certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen van richtlijn nr. 99/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) voor dat. Deze handreiking licht het gebruik van een elektronische handtekening toe en beschrijft hoe deze gebruikt kan worden in een elektronische aanbestedingsprocedure. Hiervoor zijn meerdere soorten van elektronische handtekeningen mogelijk, variërende van een ingescande handtekening tot een gekwalificeerde handtekening van betrouwbaarheidsniveau 4 (eIDAS-Hoog 1) In 2016 is een nieuwe Europese verordening in werking getreden, officieel genaamd Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG Hierdoor kregen elektronische handtekeningen dezelfde waarde als handgeschreven handtekeningen. De wet omschrijft een e-handtekening als een elektronisch geluid, symbool of proces, gekoppeld aan of logisch geassocieerd met een contract of ander document dat is uitgevoerd of aanvaard door een persoon met de intentie om het document te tekenen